Lempelse af reglerne om tv-overvågning – lovforslag vedtaget

Folketinget har nu vedtaget en lovændring, der udvider mulighederne for private virksomheder og offentlige myndigheders adgang til at foretage tv-overvågning.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Regeringen fremsatte i februar et lovforslag, der skal øge private virksomheder og offentlige myndigheders adgang til at foretage tv-overvågning. Lovforslaget var en del af regeringens udspil om tryghed og sikkerhed i det offentlige rum, som blandt andet skal sikre, at politiets mulighed for at bruge billeder fra tv-overvågning af offentlige områder forstærkes. Vores nyhed om lovforslaget kan tilgås her.

Lovforslaget er nu blevet vedtaget. Fremover vil der således ikke umiddelbart gælde et afstandskrav i forbindelse med private virksomheders tv-overvågning af området omkring egne indgange og facader. Herudover får engrosvirksomheder, hvorfra der foregår salg og udlevering af varer, fremover mulighed for at foretage tv-overvågning.

Herudover vil en kommunalbestyrelse efter drøftelse med politidirektøren kunne foretage tv-overvågning af områder, som ligger i tilknytning til eller i forlængelse af restaurationsvirksomheder.

Lovændringen betyder endvidere, at det fremover vil blive obligatorisk for private og offentlige myndigheder, der foretager overvågning af områder, der benyttes til almindelig færdsel, at registrere sig i politiets register over tv-overvågningskameraer (POLCAM). Fristen herfor er den 15. juli 2020.

Sluttelig medfører lovændringen en udvidelse af tv-overvågningslovens regler om opbevaring af tv-optagelser.

I dag skal optagelser, der er foretaget i forbindelse med tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed, som udgangspunkt slettes efter 30 dage, medmindre det er nødvendigt at opbevare optagelserne i længere tid af hensyn til den dataansvarliges behandling af en konkret tvist eller behandling af oplysningerne i kriminalitetsforebyggende øjemed.

Fremover vil det være muligt at opbevare optagelserne i mere end 30 dage, ”hvis det er nødvendigt af hensyn til en indgivet anmeldelse om et strafbart forhold”. Ifølge forarbejderne sigter dette navnlig på situationer, hvor det ikke har været muligt at overdrage optagelserne til politiet inden for 30 dage.

Lovændringen – og den indeholdte udvidelse af adgangen til at opbevare optagelser – står en smule i kontrast til de retningslinjer, det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) for nylig har vedtaget. Vores nyhed om disse retningslinjer kan læses her. Det bemærkes dog, at justitsministeren i forbindelse med behandlingen af lovændringen har udtalt, af lovændringen ikke er i modstrid med EDPB’s retningslinjer. Justitsministeren henviste i den forbindelse til, at databeskyttelsesforordningen efterlader en mulighed for medlemsstaterne til at vedtage mere specifikke regler på området for tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed. På den baggrund taler meget derfor for, at danske virksomheder og arbejdsgivere generelt kan henholde sig til fx tv-overvågningslovens sletteregler, såfremt data i øvrigt ikke opbevares længere end nødvendigt.

Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2020.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet