Lempelse af reglerne om tv-overvågning – lovforslag fremsat

Regeringen har for nylig fremsat et lovforslag, hvori det foreslås, at private virksomheder og offentlige myndigheder får udvidede muligheder for at foretage tv-overvågning.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Regeringen har fremsat et lovforslag, der skal øge private virksomheder og offentlige myndigheders adgang til at foretage tv-overvågning. Lovforslaget er en del af regeringens udspil om tryghed og sikkerhed i det offentlige rum, som blandt andet skal sikre, at politiets mulighed for at bruge billeder fra tv-overvågning af offentlige områder forstærkes.

Udvidet adgang til tv-overvågning
Det fremgår af tv-overvågningsloven, at der for private virksomheder gælder et forbud mod overvågning af områder, som benyttes til almindelig færdsel, med undtagelse af en række situationer, herunder overvågning af fabriksområder og egne indgange og facader samt arealer, der ligger i direkte tilknytning til egne indgange og facader.

Regeringen foreslår nu, at der ikke længere umiddelbart skal gælde et afstandskrav i forbindelse med private virksomheders tv-overvågning af området omkring egne indgange og facader. Herudover skal engrosvirksomheder, hvorfra der foregår salg og udlevering af varer, fremover have mulighed for at foretage tv-overvågning.

Det generelle forbud mod tv-overvågning af områder, som benyttes til almindelig færdsel, gælder ikke for offentlige myndigheder. Offentlige myndigheder skal dog i forbindelse med tv-overvågning overholde de forvaltningsretlige principper om saglighed og proportionalitet. Dette betyder blandt andet, at kommuner ikke kan foretage overvågning af frit tilgængelige steder med ”almindelig færdsel”, herunder gågader og parkområder.

Regeringen ønsker nu at åbne mere op for, at kommuner kan foretage tv-overvågning af disse frit tilgængelige steder med henblik på at fremme trygheden blandt borgerne. Det foreslås derfor, at en kommunalbestyrelse efter drøftelse med politidirektøren kan foretage tv-overvågning af områder, som ligger i tilknytning til eller i forlængelse af restaurationsvirksomheder.

Obligatorisk registrering af tv-overvågning
Det foreslås herudover, at det skal være obligatorisk for private og offentlige myndigheder, der foretager overvågning af områder, der benyttes til almindelig færdsel, at registrere sig i politiets register over tv-overvågningskameraer (POLCAM).

Formålet hermed er at gøre det muligt for politiet at danne sig et overblik over, hvor der er etableret tv-overvågning, samt at gøre det nemmere for politiet at få oplysninger om, hvem poltiet skal kontakte i forbindelse med brug af optagelser til efterforskning.

Udvidet afgang til opbevaring af tv-optagelser
Afslutningsvis foreslås det, at der sker en udvidelse af tv-overvågningslovens regler om opbevaring af tv-optagelser.

I dag skal optagelser, der er foretaget i forbindelse med tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed, som udgangspunkt slettes efter 30 dage, medmindre det er nødvendigt at opbevare optagelserne i længere tid af hensyn til den dataansvarliges behandling af en konkret tvist eller behandling af oplysningerne i kriminalitetsforebyggende øjemed.

Regeringen foreslår nu, at det fremover skal være muligt at opbevare optagelserne i mere end 30 dage, ”hvis det er nødvendigt af hensyn til en indgivet anmeldelse om et strafbart forhold”. Ifølge forarbejderne sigter dette navnlig på situationer, hvor det ikke har været muligt at overdrage optagelserne til politiet inden for 30 dage.

Der foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. juli 2020.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet