Lang varighed?

En montørs funktionsbegrænsning kunne på baggrund af de i sagen fremlagte lægelige oplysninger på opsigelsestidspunktet ikke forventes at være af lang varighed. Montøren var derfor ikke handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Hvis en medarbejder lider af et handicap, har arbejdsgiveren pligt til at iværksætte hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at fastholde medarbejderen i sin stilling. Det afgørende for, om arbejdsgiver har denne forpligtelse er imidlertid, om medarbejderen på opsigelsestidspunktet led af et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, og om arbejdsgiveren vidste eller burde vide dette. Dette var temaet i denne sag for Østre Landsret.

Sagen handlede om en montør, der var ansat hos en virksomhed, som udførte brandsikring. Efter at have været involveret i en færdselsulykke blev montøren fuldtidssygemeldt i en kortere periode. Ved genoptagelsen af arbejdet havde medarbejderen dog som følge af sine gener efter ulykken færre timer end tidligere.

Under et møde med kommunen drøftede parterne forskellige muligheder for, hvordan virksomheden kunne fastholde medarbejderen i beskæftigelse, bl.a. ved at lade de øvrige medarbejdere udføre nogle af montørens arbejdsprocesser mod et tillæg herfor. Lederen af virksomheden fandt imidlertid ikke denne løsning hensigtsmæssig i forhold til virksomhedens drift. Montøren blev herefter afskediget.

Medarbejderen mente, at han var blevet afskediget i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap, og indbragte derfor sagen for retten.

For såvel byretten som landsretten anførte medarbejderens faglige organisation, at medarbejderen på opsigelsestidspunktet var handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, og at virksomheden vidste eller burde vide dette. Endvidere anførte organisationen, at virksomheden ikke havde iværksat hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger.

Ej handicappet
Indledningsvis bemærkede landsretten, at medarbejderens funktionsbegrænsning på opsigelsestidspunktet ikke havde haft en varighed, der kunne betegnes som lang. Det måtte derfor bero på en vurdering af den fremtidige prognose, hvorvidt medarbejderens gener efter ulykken udgjorde en funktionsbegrænsning af lang varighed.

Efter en samlet vurdering af de i sagen fremlagte lægelige oplysninger vedrørende perioden frem til opsigelsestidspunktet fandt landsretten, at prognosen for medarbejderen på opsigelsestidspunktet ikke understøttede, at han havde en funktionsbegrænsning af lang varighed. Landsretten fandt derfor, at medarbejderen ikke havde godtgjort, at han på opsigelsestidspunktet var handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand.

I sin begrundelse bemærkede landsretten i øvrigt afslutningsvist, at medarbejderen ikke havde overdraget lægeerklæringer og andre lægelige dokumenter til arbejdsgiveren, hvorfor arbejdsgiverens viden om den fremtidige prognose for medarbejderens bedring havde været begrænset.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen illustrerer, at en funktionsbegrænsning kun kan karakteriseres som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, hvis funktionsbegrænsningen på opsigelsestidspunktet har haft eller må forventes at have en lang varighed, og
  • at der ved vurderingen af en funktionsbegrænsnings forventede varighed foretages en samlet vurdering af de oplysninger, der foreligger på opsigelsestidspunktet, samt
  • at landsretten endvidere i sin vurdering af arbejdsgivers viden eller burde viden om den fremtidige prognose på opsigelsestidspunktet kan tillægge det væsentlig betydning, om medarbejderen har overdraget lægeerklæringer og andre lægelige dokumenter til arbejdsgiveren.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet