Lageret er lukket for vinteren

Ændring af en lagermedarbejders arbejdssted til en række andre afdelinger i vinterperioden var en saglig vilkårsændring.

Norrbom_Christian_10-NY-WEB[1].jpg

En arbejdsgiver kan disponere over medarbejderens arbejdskraft og ændre ansættelsesvilkår fx arbejdsstedet, når det er driftsmæssigt nødvendigt. Hvis ændringen er væsentlig og går ud over, hvad medarbejderen skal tåle uden kompensation, kan denne vælge at anse sig for opsagt. I denne sag skulle den faglige voldgift vurdere, hvorvidt det var sagligt at ændre en lagermedarbejders arbejdssted i vinterperioden.

Lagermedarbejderen havde i 30 år været ansat på lageret i afdelingen i byen, hvor han boede. Det fremgik af hans ansættelseskontrakt, at hans arbejdssted var pågældende afdeling, og han var den eneste lagermedarbejder, der var ansat i den afdeling.

Som følge af en ændring i markedsbehovet blev virksomhedens struktur ændret. I den forbindelse besluttede virksomheden, at de mindste lagre skulle være permanent lukkede om vinteren. Virksomheden ønskede derfor permanent at ændre lagermedarbejderens arbejdsplads i vinterperioden til lagre fordelt i fem byer.

Han blev varslet denne ændring med 1 måneds varsel svarende til hans opsigelsesvarsel. Afdelingen, der lå længst væk, havde en afstand fra den oprindelige arbejdsplads på ca. 52,5 km. Lagermedarbejderen ville ikke acceptere denne ændring af sit arbejdssted, og virksomheden skrev til ham, at den måtte anse ham for fratrådt ved varslets udløb, hvis den ikke modtag hans accept af ændringen. Lagermedarbejderen fratrådte sin stilling ved varslets udløb.

Lagermedarbejderen og hans organisation anlagde herefter sag mod virksomheden med krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse som følge af ændringen af ansættelsesvilkårene, som han mente var urimelig og ikke begrundet i virksomhedens forhold.

Organisationen gjorde på vegne af lagermedarbejderen gældende, at der var tale om en væsentlig vilkårsændring, idet han førhen havde arbejdet i sin bopælsby og fremover skulle arbejde fem forskellige steder med forøget transporttid og uden at modtage kørselsgodtgørelse.

Samlet set mente organisationen ikke, at fordelingen af arbejdssteder og arbejdsopgaver var nødvendig af driftsmæssige grunde, og det burde tillægges betydning, at lagermedarbejderen havde mere end 30 års anciennitet.

Virksomheden gjorde gældende, at lagermedarbejderen selv havde valgt at betragte varslingen som en afskedigelse. Ændringen ville kun gælde i vinterperioden, og lagermedarbejderen måtte ikke forventes at blive sendt til lageret længst væk mere end nogle få gange.

Behov for fleksibilitet
Opmanden lagde til grund, at ændringerne skete som led i en generel tilpasning af driften som følge af ændrede markedsmæssige forhold, og at der derfor var behov for fleksible medarbejdere, som kunne arbejde forskellige steder efter behov.

Beslutningen om fordelingen af arbejdssteder blev truffet ud fra en konkret vurdering af behovet hos de enkelte afdelinger, medarbejderens kvalifikationer og afstande, og der ville i det daglige blive taget hensyn til de geografiske afstande for at undgå for meget transporttid.

Opmanden udtalte derfor, at selvom det måtte anses for indgribende for lagermedarbejderen, og selvom han havde lang anciennitet i virksomheden, kunne ændringen ikke anses for usaglig eller ikke rimelig begrundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen bekræfter gældende ret, hvorefter væsentlige vilkårsændringer skal varsles, og hvis medarbejderen vælger at fratræde, kan afgørelsen blive underlagt en saglighedsprøvelse som ved almindelige afskedigelser.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet