Lægens barsel

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at en lægepraksis afskedigede en endnu ‎ikke tiltrådt uddannelseslæge. Lægens ønske om afholdelse af orlov kunne ikke forenes ‎med regionernes retningslinjer for antallet af uddannelseslæger i den enkelte ‎lægepraksis.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Hvis en arbejdsgiver afskediger en medarbejder, der har udtrykt ønske om at afholde ‎barselsorlov, skal arbejdsgiveren bevise, at afskedigelsen ikke er helt eller delvist ‎begrundet i medarbejderens ønske om barselsorlov. ‎

Som led i sin specialisering havde en læge indgået aftale om en uddannelsesstilling i ‎en lægepraksis fra 1. september 2016 til 31. august 2017. Et par måneder inden sin ‎tiltræden meddelte lægen, at han planlagde at afholde fædre- og forældreorlov under sit ‎uddannelsesforløb. Den planlagte orlov havde en varighed, som medførte, at ‎uddannelsesforløbet ville blive forlænget ind i efteråret 2017. ‎

Den pågældende lægepraksis meddelte lægen, at hans ønske om at forlænge stillingen ‎skabte udfordringer, da forlængelsen ville medføre, at man i efteråret 2017 ville have tre ‎uddannelseslæger tilknyttet. Dette ville være én mere end de havde lov til efter den ‎pågældende regions retningslinjer for fordeling af uddannelsessøgende læger. ‎

Med henblik på at forsøge at imødekomme lægens ønske indgav den pågældende ‎lægepraksis ansøgning til regionen om dispensation fra reglerne, men fik afslag. De ‎meddelte derfor lægen, at de ikke kunne tilbyde ham uddannelsesstilingen, medmindre ‎han ville forkorte sin orlov med to måneder. Dette ønskede lægen ikke, og han fandt ‎derfor i stedet en anden lægepraksis til sit uddannelsesforløb.‎

Lægen valgte efterfølgende at klage til ligebehandlingsnævnet. Han mente, at afslaget ‎måtte sidestilles med en afskedigelse, som var begrundet i hans ønske om afholdelse ‎af fædre- og forældreorlov, og dermed var i strid med ligebehandlingsloven. ‎

Ligebehandlingsnævnet frifandt lægepraksissen. Nævnet fandt, at der var etableret et ‎ansættelsesforhold, og at meddelelsen til lægen var at sidestille med en afskedigelse. ‎Afskedigelsen var imidlertid ikke begrundet i lægens ønske om barselsorlov, men var en ‎naturlig følge af, at en ansættelse ville være i strid med regionens retningslinjer for ‎fordeling af uddannelseslæger. Nævnet lagde ved vurderingen vægt på, at man havde ‎søgt dispensation fra retningslinjerne og sammen med lægen havde forsøgt at finde en ‎løsning, der ville være i overensstemmelse med retningslinjerne. ‎

Det var derfor godtgjort, at lægens ønske om afholdelse af barsel ikke var tillagt vægt ‎ved afskedigelsen af ham.

Norrbom Vinding bemærker

  • at efterlevelse af offentligt fastsatte retningslinjer er et sagligt grundlag for afskedigelse ‎af også særligt beskyttede medarbejdere, men  ‎
  • det selvfølgelig vil have betydning for bevisvurderingen, at arbejdsgiveren har forsøgt at ‎afklare og udnytte de muligheder, der er, for at opretholde ansættelsen (eksempelvis ‎gennem en dispensationsansøgning).

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet