Kun på grund af seksualitet

EU-Domstolen har i en ny dom slået fast, at retsvirkningerne af en disciplinær straf, hvorefter en politimands pension blev nedsat med en fjerdedel, udgjorde ulovlig forskelsbehandling på grund af seksuel orientering i beskæftigelsesdirektivets forstand.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Det følger af beskæftigelsesdirektivet, at arbejdsgivere i EU ikke må forskelsbehandle medarbejdere på grund af seksuel orientering. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder både direkte og indirekte forskelsbehandling. Men er der tale om ulovlig forskelsbehandling af en medarbejder, når den pågældende medarbejder blev idømt en disciplinær straf før direktivets ikrafttræden? Det skulle EU-Domstolen tage stilling til i denne sag.

Sagen handlede om en østrigsk tjenestemandsansat politibetjent, der i 1975 var blevet idømt en disciplinærstraf for at have tilsidesat sine fagetiske forpligtelser, da han året forinden var blevet dømt for forsøg på blufærdighedskrænkelse over for to mindreårige drenge. Den disciplinærstraf, politibetjenten blev idømt, indebar pensionering uden ansøgning og nedsættelse af hans pension med 25 %.

Det særlige i denne sag var, at politibetjenten havde overtrådt en bestemmelse i den dagældende østrigske straffelov. Bestemmelsen i den østrigske straffelov foreskrev på det pågældende tidspunkt, at en mandlig person over 19 år, som var involveret i seksuelle handlinger med en person af samme køn over 14 år, men under 18 år, straffes med fængsel. I juli 2002 fastslog den østrigske forvaltningsdomstol imidlertid, at bestemmelsen i den østrigske straffelov var forfatningsstridig, og derfor blev bestemmelsen ophævet.

Den pensionerede politibetjent mente, at retsvirkningerne af den disciplinære straf var ulovlige som følge af forbuddet mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering i beskæftigelsesdirektivet. Derfor endte sagen for den østrigske forvaltningsdomstol, der stillede spørgsmål til EU-Domstolen.


Spørgsmålet for EU-Domstolen var, om beskæftigelsesdirektivet er til hinder for at opretholde virkningerne af den disciplinære sanktion, og om den pensionerede politimand i bekræftende fald skulle stilles, som om han havde været i aktiv tjeneste, herunder med ret til fuld pension fra det tidspunkt, hvor han blev pensioneret.

Ret til fuld pension
EU-Domstolen fastslog, at direktivets artikel 2 skal fortolkes således, at bestemmelsen finder anvendelse på fremtidige retsvirkninger af en disciplinær afgørelse, selv om afgørelsen blev truffet før direktivets ikrafttræden.

EU-Domstolen bemærkede indledningsvis, at de fagetiske regler, hvorefter den disciplinære straf var pålagt, var gældende for både heteroseksuelle og homoseksuelle. Den disciplinære straf skyldtes imidlertid en bestemmelse i straffeloven, der kun var gældende for homoseksuelle personer. Den disciplinære straf var derfor udtryk for en ulige behandling baseret på seksuel orientering, der indebar direkte forskelsbehandling i strid med beskæftigelsesdirektivet.

EU-Domstolen fastslog herefter, at beskæftigelsesdirektivets regler finder anvendelse på både fremtidige virkninger af tidligere retlige situationer og nye retlige situationer. Udbetalingen af nedsat pension til politimanden udgjorde derfor ulovlig forskelsbehandling på grund af seksuel orientering. Den østrigske forvaltningsdomstol skulle derfor foretage en fornyet vurdering af nedsættelsen af politibetjentens pension med henblik på at fastsætte det beløb som han ville have oppebåret, såfremt der ikke havde foreligget forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.

Norrbom Vinding bemærker

  • at der selvsagt er tale om en konkret begrundet afgørelse, men
  • at dommen viser, at der i særlige situationer vil kunne ske tilsidesættelse af de fortsatte retlige/økonomiske virkninger af en handling/afgørelse, selv om denne ligger før gennemførelsen af beskæftigelsesdirektivet, hvis handlingen/afgørelsen er i strid med forbuddet mod forskelsbehandling i direktivet.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet