Kort ansættelse for vordende far

Det var sagligt at afskedige en tømrersvend og vordende far på grund af arbejdsmangel.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

En arbejdsgiver må ikke afskedige en medarbejder på baggrund af, at medarbejderen har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær på grund af graviditet eller barsel. Det følger af ligebehandlingsloven. I denne sag skulle Ligebehandlingsnævnet tage stilling til, om en arbejdsgiver havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen af en tømrersvend ikke var begrundet i, at tømrersvenden havde fremsat ønske om afholdelse af fædreorlov.

Sagen handlede om en tømrersvend, der i marts 2018 blev ansat i en lille tømrervirksomhed, som udførte arbejde for boligforeninger. Sidst på foråret i 2018 gav tømrersvenden virksomheden besked om, at hans kæreste var gravid, og at han ønskede at afholde fædreorlov i forbindelse med fødslen i november samme år. I oktober måned – omkring 1 måned inden det forventede fødselstidspunkt – blev tømrersvenden opsagt under henvisning til arbejdsmangel.

Tømrersvenden mente, at han var blevet afskediget i strid med ligebehandlingsloven, idet han havde fremsat krav om at afholde fædreorlov i forbindelse med fødslen, og derfor indbragte han sagen for Ligebehandlingsnævnet.

Afskedigelsen skyldtes arbejdsmangel
Indledningsvis fastslog Ligebehandlingsnævnet, at den omvendte bevisbyrde fandt anvendelse, da tømrersvendens kæreste var gravid på afskedigelsestidspunktet.

På baggrund af de oplysninger, som virksomheden havde fremlagt under sagen, herunder oplysninger om en mistet arbejdsopgave, ugesedler og en liste over ansatte medarbejdere, lagde nævnet til grund, at virksomheden i efteråret – hvor tømrersvenden blev afskediget – havde manglet arbejde. Derudover lagde nævnet vægt på virksomhedens oplysning om, at det var almindeligt at have svende ansat i kortere perioder. På den baggrund fandt nævnet, at det var sagligt at afskedige en medarbejder.

Derefter fandt Ligebehandlingsnævnet, at tømrersvenden var blevet udvalgt til afskedigelse, da han var den svend, som havde været ansat i kortest tid. De øvrige ansatte var ejerens søn, to lærlinge og to svende. De to andre svende havde imidlertid særlige arbejdsopgaver, som tømrersvenden ikke kunne varetage.

Samlet fandt Ligebehandlingsnævnet, at virksomheden havde løftet den omvendte bevisbyrde, og at afskedigelsen af tømrersvenden ikke var begrundet i det fremsatte ønske om afholdelse af fædreorlov.

Norrbom Vinding bemærker

  • at det ikke nødvendigvis er i strid med ligebehandlingsloven at afskedige en medarbejder, som har fremsat krav om afholdelse af fædreorlov, idet det afgørende er, om arbejdsgiveren kan løfte bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke er begrundet i ønsket om orlov, og
  • at arbejdsgiveren i den konkrete sag ved Ligebehandlingsnævnet kunne dokumentere, at der var opstået arbejdsmangel, og at tømrersvenden var den, der bedst kunne undværes.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet