Konkurrent eller ej?

En tidligere medarbejder blev idømt en konventionalbod svarende til 3 måneders løn for overtrædelse af en indgået konkurrenceklausul.

Norrbomvinding 58991

Visse medarbejdere kan pålægges en konkurrenceklausul. En sådan klausul kan bl.a. indebære, at medarbejderen efter ansættelsens ophør ikke må tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed i op til 12 måneder. Hvis medarbejderen agerer i strid hermed, kan medarbejderen blive pålagt at betale en konventionalbod, hvis der er indeholdt en bestemmelse herom i konkurrenceklausulen. I denne sag skulle landsretten tage stilling til, om der var handlet i strid med en konkurrenceklausul, og hvad det i givet fald skulle koste.

Sagen handlede om en salgskonsulent, der i forbindelse med sin ansættelse hos en virksomhed, der solgte byggematerialer, blev pålagt en konkurrenceklausul. Konkurrenceklausulen fastslog bl.a., at medarbejderen i en periode på 12 måneder efter ansættelsens ophør ikke måtte være beskæftiget med nogen form for virksomhed, der konkurrerede med den virksomhed, som arbejdsgiveren drev inden for produktion og/eller salg af gas-/porebeton.

Medarbejderen blev efter et par års ansættelse bortvist fra sin stilling. Kort tid herefter blev han ansat som salgskonsulent i en anden virksomhed, der også solgte byggematerialer. Den tidligere arbejdsgiver anså salgskonsulentens nye arbejdsgiver som en konkurrent og lagde sag an mod den tidligere medarbejder for brud på konkurrenceklausulen.

Medarbejderen mente imidlertid ikke, at han havde brudt klausulen, da den nye virksomhed hverken producerede eller solgte gas-/porebeton.

Konkurrenceklausulen var overtrådt
Efter bevisførelsen – særligt syns- og skønserklæringen – lagde landsretten til grund, at de af virksomhederne fremstillede produkter var konkurrerende, fordi produkterne – som godt nok var fremstillet af forskellige materialer – stort set havde samme anvendelsesmuligheder. Derfor konkluderede landsretten, modsat byretten, at den tidligere medarbejder havde overtrådt konkurrenceklausulen.

Det var i konkurrenceklausulen aftalt, at et brud på klausulen ville medføre pligt til betaling af en konventionalbod svarende til 6 måneders løn.

Landsretten nedsatte dog boden til 3 måneders løn (svarende til 126.261 kr.), da salgskonsulenten ikke havde været beskæftiget med salg af gas-/porebeton hos sin tidligere arbejdsgiver, og da dette produkt kun udgjorde en lille del af den tidligere arbejdsgivers omsætning. Landsretten lagde desuden vægt på, at der ikke var fremlagt oplysninger, der viste, at den konkurrerende aktivitet konkret havde påført den tidligere arbejdsgiver nogen skade eller tab.

Norrbom Vinding bemærker

  • at det kan vise sig relevant at indhente en syns- og skønserklæring ved vurderingen af, om der er tale om konkurrerende aktiviteter, og
  • at retten ved vurderingen af en konventionalbods størrelse tillægger det vægt, hvilken betydning (skadevirkning) overtrædelsen af konkurrenceklausulen har haft for virksomheden.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet