Konflikten, der gik i fisk

Arbejdsretten har afgjort, at nogle konfliktvarsler var ugyldige, fordi arbejdet allerede var ‎overenskomstdækket.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Det er en fundamental arbejdsretlig grundsætning, at der ikke kan konfliktes til støtte for ‎et krav om overenskomst for arbejde, der allerede er overenskomstdækket af et forbund ‎inden for samme hovedorganisation. I denne sag skulle Arbejdsretten afgøre, om denne ‎grundsætning alligevel i visse særlige situationer kunne fraviges. ‎

Sagen drejede sig om en fiskemelsfabrik, som var blevet overtaget af en større ‎fiskeproducent. Der havde hidtil været en aftale med en leverandør om losning af ‎industrifisk. Ved udløbet af denne aftale kunne parterne imidlertid ikke blive enige om en ‎forlængelse, og fra da udførte fiskemelsproducenten selv losningsarbejdet med sin egne ‎medarbejdere.‎

Fiskemelsproducenten var omfattet af industriens overenskomst, og medarbejderne, der ‎udførte losningsarbejdet, var omfattet af og aflønnet efter denne overenskomst. Den ‎leverandør, der hidtil havde udført losningsarbejdet, havde imidlertid været omfattet af ‎‎3F’s overenskomst for lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere. ‎

‎3F ville gerne tegne overenskomst med fiskemelsproducenten, og derfor sendte 3F ‎blokade- og sympatikonfliktvarsler til fiskemelsproducenten. Fiskemelsproducenten ‎mente imidlertid, at der ikke kunne konfliktes til støtte for en overenskomst, da ‎fiskemelsproducenten allerede var omfattet af industriens overenskomst, og den ‎dækkede det pågældende arbejde. Parterne gik derfor til Arbejdsretten for at få afgjort, ‎om varslerne var lovlige.‎

Ingen stærke grunde kunne fravige grundsætningen
For Arbejdsretten gjorde 3F gældende, at arbejdet med losning ikke var et kerneområde ‎efter industrioverenskomsten, men at det var efter 3F’s overenskomst, og derfor kunne ‎fiskemelsproducenten ikke have en rimelig forventning om ikke at blive mødt med ‎konflikt fra 3F.‎

Arbejdsretten gav fiskemelsproducenten medhold. ‎

Arbejdsretten gentog, at når arbejdet er dækket af en overenskomst, kan en ‎konkurrerende faglig organisation inden for samme hovedorganisation ikke varsle ‎konflikt til støtte for et krav om en overenskomst. Arbejdsretten fandt, at en fravigelse af ‎dette i hvert fald må kræver meget stærke grunde. Da losningsarbejdet ikke lå i ‎yderkanten af industrioverenskomstens dækningsområde, og da der ikke i øvrigt var ‎tungtvejende hensyn at tage til de ansatte, blev både konfliktvarslerne og ‎sympatikonfliktvarslerne kendt ulovlige.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen bekræfter den kendte arbejdsretlige grundsætning om, at en faglig ‎organisation ikke kan konflikte til støtte for en overenskomst, når arbejdsgiveren i ‎forvejen har en overenskomst med et forbund inden for samme hovedorganisation, og
  • at der reelt ikke i praksis er nogen undtagelser til dette helt fundamentale princip om ‎fredspligt for en overenskomstdækket arbejdsgiver.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet