Kan man få en arbejdsskade, før man er mødt på arbejde?

Arbejdsgiver var ikke erstatningsansvarlig for den skade, en vikar pådrog sig, da hun kørte galt i sin bil på vej fra sit hjem til det midlertidige arbejdssted.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

En ulykke kan efter arbejdsskadesikringsloven anerkendes som en arbejdsskade, hvis ulykken er en følge af arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under. I forhold til ulykker, der sker under transport til eller fra arbejdsstedet, er det et fast udgangspunkt, at disse ulykker ikke er dækket af loven, da transporten til arbejde anses for at udgøre en privat handling.

En undtagelse til dette udgangspunkt er dog, hvis transporten er i arbejdsgiverens eller virksomhedens interesse, eller hvis arbejdsgiveren eller virksomheden har særlig indflydelse på transporten. Hvorvidt denne undtagelse var gældende i denne sag, skulle landsretten tage stilling til.

Sagen handlede om en vikar ansat i et vikarbureau, der var på vej fra sit hjem til en tilkaldevagt i sin egen bil. Under køreturen kom hun ud for et trafikuheld. Som følge af uheldet brækkede vikaren nakken og pådrog sig alvorlige brud.

Under sagen fremhævede vikaren særligt, at der var tale om en arbejdsskade, da ansættelsesforholdet var betinget af, at hun havde egen bil. Hun mente derfor, at kørslen til og fra arbejdsstederne var i arbejdsgiverens interesse. Hun fremhævede endvidere, at hun som vikar havde skiftende arbejdssteder, og at det var i vikarbureauets interesse, at vikarerne stod til rådighed og kunne møde med kort varsel. Hun fik herudover kørselsgodtgørelse for kørslen til og fra de midlertidige arbejdssteder.

Både byretten og landsretten kom i deres afgørelser frem til, at der ikke var tale om en arbejdsulykke. Kørslen foregik ikke i arbejdstiden, og vikaren var ikke i gang med at udføre en arbejdsopgave under instruks fra arbejdsgiveren, da ulykken skete. Kørslen var ikke begrundet i arbejdsgiverens forhold i øvrigt, men var overvejende sket i vikarens interesse. Kørselsgodtgørelsen fik i denne sammenhæng ingen betydning.

Landsretten lagde herudover vægt på, at vikaren ikke var forpligtet til at køre til det midlertidige arbejdssted i sin egen bil. Vikaren kunne vælge andre transportmuligheder, så længe hun kunne møde til den fastsatte tid med kort varsel og inden for et stort geografisk område.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen fastholder udgangspunktet fra hidtidig praksis om, at ulykker, der sker under transport til og fra arbejdsstedet, ikke er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, og
  • at dette udgangspunkt ikke fraviges, som følge af at der er tale om kørsel til skiftende arbejdssteder, og at den ansatte derfor får kørselsgodtgørelse.

Procesbevillingsnævnet har meddelt tilladelse til, at Vestre Landsrets dom kan ankes til Højesteret. Norrbom Vinding følger op og vender tilbage, når Højesterets dom foreligger.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet