Inhabilitet i forvaltningen?

Folketingets Ombudsmand fandt, at det var i strid med gavereglerne for offentligt ansatte, da en kommunes daværende beskæftigelses- og integrationsborgmester i forbindelse med fejringen af sin runde fødselsdag fik stillet et lokale til rådighed af en privat virksomhed uden at betale herfor.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Offentligt ansatte må som det klare udgangspunkt ikke modtage gaver eller andre fordele fra borgere eller virksomheder i forbindelse med deres arbejde. Hvis offentligt ansatte modtager gaver, kan det medføre, at der foreligger omstændigheder, der er egnede til at vække tvivl om den offentligt ansattes upartiskhed. Den offentligt ansatte kan dermed blive inhabil over for gavegiveren.

En kommunes beskæftigelses- og integrationsborgmester havde forgæves søgt efter et lokale til brug for afholdelsen af sin 30-års fødselsdag. Borgmesteren henvendte sig herefter til et privat firma, hvis ejer borgmesteren kendte som følge af sit borgmesterhverv. Henvendelsen resulterede i, at borgmesteren lånte et lokale af den private virksomhed.

Nogle år senere var den pågældende borgmester med til at beslutte, at den private virksomhed, som borgmesteren havde lånt lokalet af, skulle tildeles en erhvervspris.

Efterfølgende valgte Folketingets Ombudsmand af egen drift at rejse en sag, som blandt andet vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt dispositioner i den pågældende kommune var behæftet med mangler som følge af eventuel inhabilitet hos den pågældende borgmester – blandt andet som følge af lånet af lokalet.

Inhabilitet
Efter ombudsmandens opfattelse havde udlånet af lokalet, uanset at borgemesteren havde udtrykt ønske om at leje – og ikke låne – lokalet, karakter af en gave, som borgmesteren ikke burde have taget imod.

I sin vurdering af, hvorvidt borgmesteren ved modtagelsen af gaven i form af udlånet af lokalet blev inhabil, udtalte ombudsmanden, at hensynet til tilliden til den offentlige forvaltning måtte tillægges betydelig vægt. Selvom der ikke var tale om en typisk gavesituation, var ombudsmanden derfor samlet set af den opfattelse, at borgmesteren ved modtagelsen af gaven blev inhabil i forhold til enhver sag vedrørende virksomheden og dennes ejer.

Ombudsmanden lagde imidlertid til grund, at borgemesteren ikke på nogen måde havde medvirket ved beskæftigelses- og integrationsforvaltningen behandling af en række konkrete sager vedrørende den private virksomhed. Herefter fandt ombudsmanden, at borgmesterens inhabilitet ikke havde haft betydning for forvaltningens behandling af disse konkrete sager. Sagerne var derfor ikke behæftet med mangler som følger af bormesterens inhabilitet.

Ombudsmanden fandt derimod, at borgmesteren ikke burde have medvirket ved uddelingen af den omtalte erhvervspris, hvor borgmesteren måtte antages at have haft indflydelse på sagens udfald.

Norrbom Vinding bemærker

  • at det efter omstændighederne kan medføre inhabilitet, hvis offentligt ansatte tager imod gaver eller andre fordele fra borgere eller virksomheder i forbindelse med deres arbejde,
  • at begrebet gaver og andre fordele skal forstås bredt,
  • at inhabilitet dog forudsætter, at der er en reel påvirkningsrisiko, hvorfor der ikke foreligger inhabilitet, hvis der ikke kan antages at være fare for, at en afgørelse af en konkret sag vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn, og
  • at udtalelsen ikke ændrer ved, at offentligt ansatte naturligvis gerne – som privatpersoner – må modtage gaver, der ikke har tilknytning til deres hverv eller arbejde.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet