Ingen refleksion

Det var i orden at opsige en medarbejder, der havde udøvet ulovlig magtanvendelse over for en udviklingshæmmet borger.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Inden for socialpædagogikken er det et grundlæggende princip, at magtanvendelser bør begrænses til det absolut nødvendige. Så inden en medarbejder anvender magt, skal medarbejderen overveje, om magtanvendelse er påkrævet, og hvilken form for magtanvendelse, der er tilstrækkelig. Magtanvendelsen må heller ikke vare længere end nødvendigt. Desuden skal magtanvendelsen indberettes til Selvbestemmelsesnævnet.

Denne sag handlede om en pædagog på et bosted for udviklingshæmmede borgere. Under en vagt opstod der en episode omkring en borger. Borgeren havde taget en pung, der tilhørte en af de tre medarbejdere på vagt, og havde taget den med på sit værelse, hvor hun flyttede pengene fra medarbejderens pung over i sin egen. De tre medarbejdere tog medarbejderens pung tilbage med magt og tog også borgerens egen pung fra hende, da de fandt ud af, at pengene var deri. Undervejs blev borgeren afskåret fra at kunne forlade sit værelse, hun blev klemt inde bag en dør, og hun blev råbt ad. Dette bragte borgeren i et meget højt stressniveau.

Ingen af de tre medarbejdere fortalte ledelsen herom eller indberettede magtanvendelsen. Da det var midt i et vagtskifte, havde andre medarbejdere overværet episoden, og de fortalte senere ledelsen om den. Ledelsen talte herefter med de tre involverede medarbejdere hver især – og ingen af medarbejderne reflekterede voldsomt over, at tingene kunne – og burde – være håndteret anderledes. Tværtimod erklærede medarbejderne, at de kunne finde på at gøre det samme igen. De tre medarbejdere blev herefter opsagt, da ledelsen i lyset af disse udmeldinger mistede tilliden til dem.

Rimeligt begrundet afskedigelse
Pædagogen anlagde herefter sag om uberettiget afskedigelse. Pædagogen gjorde gældende, at hun i løbet af sin 10-årige ansættelse ikke havde modtaget nogen advarsler, og at en enkeltstående fravigelse af pædagogiske principper ikke kunne berettige en opsigelse uden en forudgående advarsel.

Byretten var dog enig med arbejdsgiveren i, at pædagogens adfærd udgjorde en grov tilsidesættelse af hendes forpligtelser, og at den manglende pædagogiske refleksion over hændelsen gjorde, at det var berettiget af opsige ansættelsesforholdet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen er endnu et eksempel på, at hvis en medarbejder ved sin adfærd groft tilsidesætter sine forpligtelser i ansættelsesforholdet, og hvis medarbejderen ovenikøbet ikke formår at reflektere over sin adfærd, når ledelsen foreholder medarbejderen denne, kan en afskedigelse være berettiget, også selvom medarbejderen ikke forinden har fået en advarsel.

Norrbom Vinding bistod kommunen under sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet