Ingen hjemmel – ingen penge

Retten i Holbæk har fastslået, at der i servicelovens § 95 ikke er hjemmel til at yde kontant tilskud til overvågning.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Handicappede borgere kan efter serviceloven få udbetalt tilskud fra kommunen, hvis borgeren bliver passet i eget hjem. Denne sag handlede om et kommunalt udbetalt tilskud, som kaldes en BPA-ordning. BPA-ordningen er en særlig ordning for borgere, der har en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, og som kræver hjemmehjælp i mere end 20 timer ugentligt. Efter servicelovens § 95 har disse borgere ret til udbetaling af kontant tilskud til at ansætte hjælp i hjemmet.

Kommunen, som i sagen var blevet stævnet af en borger, traf i 2014 afgørelse om, at antallet af timer med kontant tilskud skulle nedsættes. Kommunen mente i den forbindelse ikke, at der var hjemmel til at udbetale tilskud for de timer, hvor arbejdsopgaven udelukkende bestod i overvågning af borgeren og ikke arbejdsopgaver.

Borgeren var ikke enig og påklagede derfor afgørelsen til Ankestyrelsen, som omgjorde kommunens afgørelse. Ankestyrelsen mente, at kommunen skulle yde tilskud til overvågning og derfor skulle yde tilskud for alle døgnets timer.

I mellemtiden fastslog Vestre Landsret i en anden sag, at der i servicelovens § 95 ikke er hjemmel til at yde tilskud i de situationer, hvor arbejdsopgaven udelukkende består i overvågning. Sagt på en anden måde var kommunens afgørelse dermed korrekt, mens Ankestyrelsen havde truffet en forkert afgørelse. Efter dommen fra Vestre Landsret stoppede kommunen i sagen udbetalingen af det uhjemlede tilskud.

Efter en længere sagsbehandling mellem kommunen, borgeren og Ankestyrelsen endte sagen ved Retten i Holbæk, hvor borgeren bl.a. gjorde gældende, at der var opstået en berettiget forventning til tilskuddet.

Kommunen fastholdt, at den første afgørelse, som kommunen traf i 2014, var korrekt, og at det allerede på det tidspunkt var tydeliggjort for borgeren, at der ikke var hjemmel til at yde tilskud til overvågning.

Ingen hjemmel til overvågning
Retten i Holbæk udtalte indledningsvis, at Ankestyrelsens (oprindelige) afgørelser under sagen måtte forstås på den måde, at kommunen også skulle udmåle timer til overvågning.

Imidlertid udtalte retten, at både Vestre Landsret og Ankestyrelsen senere havde slået fast, at servicelovens § 95 efter sin ordlyd måtte forstås sådan, at tilskud til hjælp efter bestemmelsen ikke omfatter tilskud til overvågning. Retten fandt, at Ankestyrelsens afgørelser var ugyldige som følge af hjemmelsmangel, og at borgeren derfor ikke kunne støtte ret på dem.

Derudover konkluderede retten, at der ikke var grundlag for at fastslå, at der forelå særlige forhold, der – uanset Ankestyrelsens ugyldige afgørelser – kunne give borgeren medhold i, at der skulle være opstået en berettiget forventning til udbetaling af det uhjemlede tilskud.

Norrbom Vinding bistod kommunen under sagen.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen bekræfter, at der ikke er hjemmel til at yde tilskud til overvågning efter servicelovens § 95, og
  • at sagen er et eksempel på, at der som udgangspunkt ikke kan støttes ret på en forvaltningsafgørelse, som er ugyldig som følge af en hjemmelsmangel.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet