In your Face(book) …

DR-medarbejders udtalelser på Facebook om en tv-udsendelse var for grove.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Offentligt ansatte har en vid adgang til at udtale sig om deres arbejdsplads. Det forudsætter dog, at medarbejderen udtaler sig på egne vegne og ikke udtaler sig om tavshedsbelagte forhold eller på en måde, der kan være injurierende eller i øvrigt forkert eller urimeligt grov. I denne sag fastslog ombudsmanden, at en medarbejder havde udtrykt sig i for grov form, men DR fik også kritik for sin håndtering af sagen.

Sagen drejede sig om en planlægger ansat hos DR. Hun var også tillidsrepræsentant. Den pågældende havde kommenteret et offentligt tilgængeligt Facebook-opslag fra en af sine venner, hvor hun havde skrevet følgende: ”Jeg ser af princip aldrig X. Det er nemlig ikke første gang, at man præsenterer den mest nosseløse, uprofessionelle, kiksede omgang lorte ’journalistik’ i dansk fjernsyn. Ever!”.

Det var ledelsen ikke tilfreds med og indkaldte derfor medarbejderen til tjenstlig samtale, hvor medarbejderen fik udleveret en påtænkt advarsel, der var begrundet i, at medarbejderen havde udtalt sig på en særdeles grov og urimelig måde, ligesom læsere af kommentaren kunne komme i tvivl om, hvorvidt den var fremsat af DR selv. Når medarbejderen endvidere var tillidsrepræsentant, burde hun være et godt eksempel. Og på den baggrund kunne der sættes spørgsmålstegn ved medarbejderens loyalitet.

Medarbejderen og hendes faglige organisation mente ikke, at situationen berettigede til en advarsel, og efter at DR havde genovervejet sagen, fik medarbejderen en henstilling om i fremtiden at være opmærksom på at undgå ytringer fremsat i grov form om DR. 

En henstilling mente medarbejderen og hendes organisation ikke, der var grundlag for, og de klagede derfor til ombudsmanden med henblik på en vurdering af, om udtalelserne var så grove, at de berettigede til en henstilling.

Udtalelserne var for grove
Ombudsmanden indledte med at fremhæve, at han ikke fandt, at der kunne være tvivl om, at kommentaren var fremsat på medarbejderens egne vegne – hvad DR under ombudsmandens sagsbehandling også havde erklæret sig enig i.

Dernæst udtalte ombudsmanden, at DR havde gjort uret i at kæde medarbejderens ytringsfrihed sammen med den ansættelsesretlige loyalitetspligt. Efter reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed kan der nemlig ikke gøres indskrænkninger i ytringsfriheden under henvisning til betragtninger om loyalitet. Heller ikke det forhold, at medarbejderen var tillidsrepræsentant, kunne begrunde en indskrænkning i hendes ytringsfrihed.

Derimod var ombudsmanden enig med DR i, at kommentaren overskred grænserne for det tilladelige. Så selvom der generelt kan siges at gælde en anderledes tone i debatten på de sociale medier, gælder der ikke en væsentligt anderledes standard for, hvornår en ytring må anses for urimeligt grov. DR havde ved sin vurdering af, at kommentaren var urimeligt grov, anført, at kommentaren var ”udskældende, hånende, latterliggørende, fornærmende samt udtryk for ringeagtsytringer over for DR”. Ombudsmanden fandt derfor ikke grundlag for at kritisere, at DR havde givet medarbejderen en henstilling.

Ombudsmanden bemærkede, at han – som følge af at DR havde meddelt en henstilling og ikke en advarsel – i sin udtalelse ikke havde taget stilling til, om medarbejderens kommentar ville have kunnet berettige en advarsel.

Norrbom Vinding bemærker

  • at det følger af ombudsmandens praksis og Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed, at offentligt ansatte har en udstrakt ret til at ytre sig, som dog ikke er uden begrænsninger,
  • at denne udstrakte ytringsfrihed kun gælder, i det omfang medarbejderen udtaler sig på egne vegne,
  • at offentligt ansatte ikke må udtale sig om fortrolige forhold eller udtale sig på en måde, der er freds- eller ærekrænkende, ligesom de ikke må fremkomme med åbenbart urigtige oplysninger, og
  • at denne sag er et eksempel på, at medarbejdere heller ikke kan udtale sig i en form, der er urimeligt grov.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet