Ikke urimelige krav

Det var berettiget, at en kommune afskedigede en administrativ assistent, der ikke på tilfredsstillende vis kunne varetage sine arbejdsopgaver, og som selv sagde fra under et udviklingsforløb.

nvi_portraetter_done_024_web.jpg

En arbejdsgivers afskedigelse af sine medarbejdere skal være sagligt begrundet. I denne sag skulle retten tage stilling til, om en medarbejders mangelfulde varetagelse af sine arbejdsopgaver udgjorde en sådan saglig begrundelse.

Sagen handlede om en medarbejder ansat som administrativ assistent i en kommune. Da en ny afdelingschef tiltrådte, fik assistenten nogle opgaver, hun ikke havde haft før – til gengæld var der andre opgaver, der forsvandt fra hendes bord.

Gradvist blev det dog klart for lederen, at assistenten ikke løftede opgaverne på tilfredsstillende vis, heller ikke selvom der undervejs havde været flere dialoger om, hvordan lederen forventede opgaven løst, og hvordan hun kunne blive aflastet af de øvrige, hvis det kneb med tiden. Og da assistenten bl.a. skulle journalisere den indkomne post, for at de øvrige medarbejdere kunne behandle sagerne, gav det en række udfordringer i afdelingen, når den opgave ”hang”.

Kommunen besluttede derfor at indkalde assistenten til en tjenstlig samtale, hvor forventningerne til hende blev præciseret og udleveret på skrift. Det blev i den forbindelse præciseret, at hvis ikke assistenten kunne leve op til forventningerne på tilfredsstillende vis, ville det få ansættelsesmæssige konsekvenser. Efterfølgende skulle der holdes to opfølgningssamtaler med hver 3 ugers mellemrum. Men man nåede kun den første. For under den første opfølgningssamtale tilkendegav assistenten, at det ikke var muligt for hende at leve op til kommunens forventninger, selvom hun fik at vide, at det kunne få konsekvenser for ansættelsesforholdet.

På den baggrund iværksatte kommunen en afskedigelsesproces. Da assistenten mente, at afskedigelsen var usaglig, anlagde hun sag mod kommunen. Her anførte hun, at kravene til hende havde været urimelige.
 
Men hverken for byretten eller for landsretten vandt assistenten gehør for sine synspunkter – og kommunen blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at når en medarbejder selv siger fra i forhold til et iværksat forløb, der har til formål at give medarbejderen mulighed for at rette for sig, er arbejdsgiveren nødt til at disponere på dette grundlag – også selvom det som i den konkrete sag kan føre til, at medarbejderen afskediges, inden forløbet er tilendebragt. 

Norrbom Vinding repræsenterede kommunen ved begge instanser.

 

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet