Ikke godtgørelse for manglende tildeling af social ydelse

Østre Landsret har i en ny dom frifundet en kommune for en borgers krav om tortgodtgørelse for manglende tildeling af en social ydelse.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Sagen handlede om en handicappet borger, som på højt niveau – siden hun var 14 år –havde været aktiv inden for handicapsvømning. Inden borgeren fyldte 18 år, havde hun været bevilget støtte efter servicelovens regler for umyndige, men da hun fyldte 18 år, ophørte denne støtte. Derfor søgte borgeren om socialpædagogisk støtte ved deltagelse i svømmestævner hos sin bopælskommune i form af ledsagelse til svømmestævnerne. Kommunen mente ikke, at borgeren var berettiget til en sådan støtte, og meddelte derfor borgeren et afslag.

Sagen blev sendt til Ankestyrelsen, og efter en længere sagsbehandling mellem kommune, borger og Ankestyrelsen blev borgeren omkring 3 år senere bevilget socialpædagogisk støtte ved deltagelse i svømmestævner. Igennem de knap 3 år havde borgeren dog fortsat deltaget i svømmestævninger, bl.a. ved at hendes familie havde kørt hende til stævnerne eller til et centralt opsamlingssted for svømmerne.

Borgeren mente, at kommunen havde handlet ansvarspådragende pga. fejlagtig sagsbehandling – særligt i lyset af kommunens manglende efterlevelse af Ankestyrelsens første afgørelse. Derfor lagde borgeren sag an mod kommunen – først ved byretten og senere ved Østre Landsret.

Borgeren gjorde for Østre Landsret gældende, at kommunens fejlagtige sagsbehandling havde medført et betydeligt ressourceforbrug og betydelige gener for borgeren selv og hendes familie.

Borgeren mente, at der var tale om en retsstridig krænkelse af hendes frihed, fred, ære eller person, og at hun derfor var berettiget til godtgørelse for tort – eller en lignende godtgørelse, og at dette tillige udgjorde en krænkelse af hendes ejendomsret efter Menneskerettighedskonventionens tillægsprotokol 1.

Kommunen og KL, som biintervenierede under sagen for landsretten, mente, at der hverken i national ret eller efter Menneskerettighedskonventionens tillægsprotokol 1 var grundlag for eller hjemmel til at tilkende en (tort)godtgørelse.

Ingen krænkelse – hverken af Menneskerettighedskonventionen eller af national ret
I landsretten blev byrettens dom stadfæstet og kommunen frifundet. Østre Landsret lagde til grund, at det havde været en fejl, at borgeren ikke fik bevilget støtte til ledsagelse til svømmestævner.

Landsretten fandt imidlertid ikke grundlag for at fastslå, at generne for borgeren havde haft ”et sådant omfang eller været af en sådan karakter”, at det havde indebåret en krænkelse af hendes selvværd eller omdømme.

Landsretten fandt derfor hverken grundlag for at tillægge borgenen en godtgørelse for tort efter national ret eller efter Menneskerettighedskonventionens tillægsprotokol 1.

Norrbom Vinding bemærker

  • at der med dommen principielt er taget stilling til, at en borger generelt ikke kan tilkendes en tort(lignende)godtgørelse for manglende eller forsinket tildeling af en velfærdsydelse, fx tabt livskvalitet, som følge af manglende eller forsinket tildeling af sociale ydelser, medmindre de sædvanlige betingelser herfor er opfyldt, hvilket de normalt ikke vil være.

Norrbom Vinding bistod KL, som for landsretten biintervenierede i sagen til støtte for kommunen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet