Ikke alle kan montere en elevator

Afskedigelsesnævnet fastslog, at det ikke var usagligt at afskedige en medarbejder ‎uden at tilbyde en anden ledig stilling i virksomheden. ‎

 

Det kan indgå i vurderingen af, om opsigelsen er saglig, at arbejdsgiveren har undladt at ‎omplacere medarbejderen til en ledig stilling, men der er ikke pligt til at omplacere en ‎ukvalificeret medarbejder. De fastslog Afskedigelsesnævnet. ‎

Sagen handlede om en kleinsmed i en virksomhed, der installerede elevatorer og ‎rulletrapper. Kleinsmeden blev opsagt som følge af arbejdsmangel i den ‎rulletrappeafdeling, hvor han arbejdede. På tidspunktet for opsigelsen var der en ledig ‎stilling i en afdeling for montage af elevatorer. Kleinsmeden mente, at han burde have ‎fået den ledige stilling tilbudt, og bestred derfor opsigelsens saglighed. ‎

Manglende kvalifikationer
Virksomheden gjorde for Afskedigelsesnævnet gældende, at den ledige stilling kræver ‎særlige kvalifikationer. Montering af elevatorerne er nemlig en teknisk kompliceret ‎opgave. Desuden kræver det, at man har erfaring med at arbejde under pres på en ‎byggeplads. Da kleinsmeden ikke havde nogen særlig erfaring med dette, mente ‎virksomheden ikke, at den var forpligtet til at tilbyde kleinsmeden den ledige stilling.‎

Opmanden fandt, at det måtte indgå i vurderingen af, om en afskedigelse var rimeligt ‎begrundet, om der på opsigelsestidspunktet var en reel omplaceringsmulighed. Dog ‎havde kleinsmeden ikke den fornødne erfaring og de fornødne kvalifikationer til at ‎besætte stillingen, blandt andet fordi kleinsmeden ikke havde erfaring med at arbejde på ‎en byggeplads. ‎

Opmanden fandt derfor, at opsigelsen var sagligt begrundet.  

Norrbom Vinding bemærker

  • at det i forbindelse med vurderingen af, om en opsigelse er saglig, kan indgå, om der på ‎opsigelsestidspunktet er ledige stillinger at omplacere til, og
  • at afgørelsen er et eksempel på, at medarbejderen dog under alle omstændigheder skal ‎have de nødvendige kvalifikationer for at bestride stillingen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet