I konkursens rige er vi alle lige

En ledende medarbejders aftalte forlængede opsigelsesvarsel skulle nedsættes til det ‎sædvanlige som følge af arbejdsgiverens konkurs.

NVI_Portrætter_done_005.JPG

Når en virksomhed går konkurs, er udgangspunktet efter konkursloven, at alle kreditorer ‎skal stilles lige. Dette betyder, at vedvarende retsforhold, herunder ansættelsesforhold, ‎kan konkursreguleres, hvorefter opsigelse heraf skal ske med et sædvanligt varsel. I ‎funktionærforhold vil opsigelsesvarslerne efter funktionærloven som udgangspunkt være ‎det sædvanlige varsel.‎

Sagen handlede om en medarbejder, der blev ansat som advokat i en ledende stilling i ‎en virksomhed. Virksomheden havde søgt en ”juridisk direktør”, men i ‎ansættelseskontrakten var stillingsbetegnelsen angivet som ”advokat/juridisk rådgiver ‎‎(general counsel)”. I ansættelseskontrakten stod endvidere, at opsigelse fra ‎virksomhedens side skulle ske med 6 måneders varsel, uanset advokatens anciennitet. ‎

Efter knap 1½ års ansættelse blev advokaten opsagt som følge af virksomhedens ‎økonomiske forhold. Kort tid efter opsigelsen blev virksomheden taget under ‎konkursbehandling. Eftersom advokaten anciennitetsmæssigt kun havde krav på 3 ‎måneders opsigelsesvarsel, satte kuratoren advokatens opsigelsesvarsel ned fra 6 til 3 ‎måneder med henvisning til konkursloven. ‎

Almindeligt funktionærforhold?‎
Advokaten gjorde over for retten gældende, at hans stilling måtte sidestilles med en ‎stilling som underdirektør. Han mente, at ansættelseskontraktens betegnelse af ham ‎som ”general counsel” måtte placere ham på organisatorisk niveau som en ‎underdirektør. Derfor mente han ikke, at hans ansættelsesforhold kunne sidestilles med ‎et almindeligt funktionærforhold, hvorfor hans opsigelsesvarsel ikke skulle reguleres til ‎det sædvanlige efter funktionærloven. ‎

Østre Landsret fandt dog ikke, at der var holdepunkter for, at advokaten ikke kunne ‎anses som en sædvanlig funktionær. Konkursboet var dermed berettiget til at regulere ‎opsigelsesvarslet i overensstemmelse med reglerne i funktionærloven, hvorfor advokaten ‎kunne opsiges med 3 måneders varsel.

Norrbom Vinding bemærker

  • at aftaler om gunstigere forhold i eksempelvis ansættelseskontrakter som ‎udgangspunkt altid skal overholdes ved opsigelse af ansættelsesforholdet, men‎
  • at konkursloven dog giver mulighed for at fravige dette udgangspunkt i tilfælde af ‎opsigelser før konkursens indtræden samt opsigelser på grund af konkursen for at sikre ‎ligedeling mellem de samlede kreditorer.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet