Hvor udfører flypersonale deres arbejde?

EU-Domstolen har fastslået, at en medarbejder kan sagsøge sin arbejdsgiver i det land, hvor arbejdet sædvanligvis udføres.

mandvedbord.jpg

Det følger af EU’s domsforordning, at medarbejdere kan sagsøge deres arbejdsgiver i det land, hvor de sædvanligvis udfører arbejdet. Det er imidlertid ikke altid enkelt at afgøre, hvor dette sted er. Hvor udfører fx flypersonale sædvanligvis deres arbejde? Det har EU-Domstolen nu udtalt sig om.

Sagen drejede sig om en række medarbejdere ansat ved henholdsvis et irsk flyselskab og en virksomhed, der udførte services for det irske flyselskab. Medarbejderne var fratrådt deres ansættelser og mente sig nu berettiget til godtgørelser af forskellig karakter. De havde haft hjemmebase i Belgien, hvor de også havde bopæl. De anlagde derfor sag ved de belgiske domstole.

Det ville arbejdsgiverne ikke acceptere. I ansættelseskontrakterne var der nemlig en klausul om, at tvister mellem parterne skulle afgøres af de irske domstole. Desuden var de fly, medarbejderne gjorde tjeneste på, indregistreret i Irland, og det betød ifølge arbejdsgiverne tillige, at sagen skulle anlægges der, selv i tilfælde af at klausulen i ansættelseskontrakten ikke kunne håndhæves.

Den belgiske domstol i første instans havde givet arbejdsgiverne medhold i, at sagerne skulle anlægges i Irland. Det var anden instansen imidlertid ikke lige så sikker på, og der blev derfor stillet præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen. 

Spørgsmålet for EU-Domstolen var i al væsentlighed, om ”hjemmebasen”, der som begreb findes i en forordning om civil luftfart i EU og EU-lovgivning om social sikring, kunne sidestilles med det sted, hvor arbejdet sædvanligvis udføres, således som dette forstås efter Bruxelles I-forordningen.

Hjemmebasen
EU-Domstolen indledte med at fastslå, at den klausul i ansættelseskontrakterne ikke var i overensstemmelse med de regler, der gælder for, hvornår de almindelige regler om værneting finder anvendelse. Klausulen kunne derfor ikke påberåbes, og spørgsmålet måtte afgøres efter Bruxelles I-forordningen.

EU-Domstolen fastslog herefter, at når det sted, hvor medarbejderen sædvanligvis udfører arbejdet, ikke uden videre kan fastlægges, må dette afgøres efter sagens samlede omstændigheder. Inden for transportsektoren vil det navnlig være relevant, hvorfra medarbejderen udfører arbejdet, hvortil medarbejderen vender tilbage efter udførelsen af arbejdet, hvor medarbejderen modtager instruktion til arbejdet og organiserer det fra, og endelig hvor arbejdsredskaberne befinder sig.

Om ”hjemmebasen” bemærkede EU-Domstolen, at begrebet ikke i sig selv afgjorde, hvor arbejdet sædvanligvis udføres, men at det for flypersonale indgår i den samlede vurdering med betydelig vægt.

Norrbom Vinding bemærker

  • at EU-Domstolen med afgørelsen bekræfter, at medarbejdere kan sagsøge deres arbejdsgiver på det sted, hvor arbejdet udføres, 
  • at der i tilfælde, hvor det sædvanlige sted for arbejdets udførelse er svært at fastlægge, fx i transportsektoren, må ses på, hvor der ”stemples ind og ud”, hvorfra medarbejderen organiserer sin arbejdsdag og modtager instruktioner fra, og hvor arbejdsredskaberne befinder sig, og
  • at hjemmebasen spiller en betydelig rolle, når det skal afgøres, hvor flypersonale udfører deres arbejde.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet