Hvem tager opvasken?

Afskedigelsen af en medarbejder, der som følge af en skulderskade havde svært ved at udføre væsentlige arbejdsopgaver i sin stilling, var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, da arbejdsgiveren havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Efter forskelsbehandlingsloven skal en arbejdsgiver iværksætte de tilpasningsforanstaltninger, der er hensigtsmæssige for at give en medarbejder med handicap adgang til fortsat beskæftigelse, medmindre arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. Men hvornår har arbejdsgiver gjort nok? Det skulle retten tage stilling til i denne sag.

Sagen handlede om en medarbejder, der arbejdede med opvask og pakning af operationsinstrumenter i sterilcentralen på et sygehus. Medarbejderen havde under sit arbejde pådraget sig en skulderskade, som medførte, at særligt tunge løft og træk ud fra kroppen var belastende for medarbejderen.

På arbejdspladsen forsøgte man forskellige ting for at lette arbejdsopgaverne for medarbejderen, som også af sin hjemkommune blev bevilget personlig assistance, som flere gange blev ændret i omfang. Bevillingen blev i praksis benyttet til at tilrettelægge arbejdet på en sådan måde, at medarbejderen blev aflastet for de mest belastende arbejdsopgaver, fordi enten en ekstra ansat eller kollegerne tog dem.

Der blev løbende afholdt møder, hvor parterne drøftede, hvordan medarbejderens arbejde kunne lettes, herunder via hjælpemidler og udnyttelsen af bevillingen til personlig assistance.

Skulderskaden betød, at medarbejderen i lang tid var deltidssygemeldt, men gradvist lykkedes det medarbejderen at trappe op til sit sædvanlige fulde timetal. Efter 3 år med personlig assistance i varierende omfang vurderede hjemkommunen dog, at der ikke længere var grundlag for at bevilge personlig assistance, idet arbejdet grundlæggende var uforeneligt med skånebehovene og funktionsnedsættelsen.

Sygehuset fandt det på den baggrund umuligt fortsat at beskæftige medarbejderen i sterilcentralen på det hidtidige timetal. Det blev drøftet, om medarbejderen eventuelt var interesseret i at gå ned i tid, men det var medarbejderen ikke. Endelig undersøgte sygehuset mulighederne for omplacering til mindre skulderbelastende funktioner, hvilket ikke viste sig muligt.

Medarbejderen blev derfor afskediget, hvilket hendes faglige organisation mente var i strid med forskelsbehandlingsloven, idet de gjorde gældende, at sygehuset ikke havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingsloven.

Den faglige organisation anførte bl.a., at sygehuset ikke havde anvendt den personlige assistanceordning efter sit formål, og at medarbejderen ville have været både kompetent, egnet og disponibel, hvis assistanceordningen var blevet anvendt efter sin hensigt.

Tilpasningsforpligtelsen opfyldt
Efter en vurdering af de forskellige tiltag, der havde været forsøgt i forløbet, og længden af den periode, hvor tilpasning af arbejdet havde været forsøgt, fandt retten, at sygehuset – henset til oplysningerne om arbejdsopgaverne i sterilcentralen sammenholdt med de lægelige oplysninger og ophøret af bevillingen til personlig assistance – havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse. Arbejdsgiver blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at når en medarbejders hjemkommune vurderer, at medarbejderens funktionsnedsættelse og skånebehov grundlæggende er uforenelige med jobbet, vil medarbejderen som udgangspunkt ikke kunne anses for kompetent, egnet og disponibel i forskelsbehandlingslovens forstand, men
  • at arbejdsgiver naturligvis altid selvstændigt skal vurdere, om tilpasninger i form af ændrede arbejdsmønstre, opgavefordeling eller timetal er en mulighed, uden at det vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt, og
  • at en arbejdsgiver ikke er forpligtet til fortsat at beskæftige en medarbejder, der ikke er kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentlige funktioner i sin stilling.

Norrbom Vinding repræsenterede arbejdsgiver i sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet