Handicap i ridesporten

En rytter, som var under uddannelse til ridetræner, kunne grundet en rygskade ikke leve ‎op til uddannelseskravene fastsat af Dansk Ride Forbund. Men udgjorde afslaget på dis-‎pensationsansøgningen forskelsbehandling? Det tog Østre Landsret stilling til i denne ‎sag.‎

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Sagen handlede om en rytter, som var i gang med at uddanne sig til ridetræner. ‎Træneruddannelsen består i en dressurdel og en springdel, som begge skal bestås på ‎et vist niveau, for at man kan færdiggøre uddannelsen.‎

Under en træning styrtede rytteren med en hest og beskadigede sin ryg. Rytteren holdt ‎efterfølgende orlov i 1 år fra uddannelsen for at kunne genoptræne sin ryg med henblik ‎på at gennemføre uddannelsen på et senere tidspunkt. Da hun vendte tilbage til ‎uddannelsen, var hun imidlertid ikke i stand til at gennemføre springdelen af ‎uddannelsen, og hun søgte derfor dispensation fra dette krav.‎

Rytteren fik afslag på dispensationsansøgningen og anlagde herefter sag mod Dansk ‎Ride Forbund, idet hun uden dispensationen formentlig aldrig ville kunne gennemføre ‎den pågældende uddannelse. Rytteren mente, at hun ved afslaget på ‎dispensationsansøgningen var blevet forskelsbehandlet på grund af handicap, og hun ‎henviste til, at der tidligere var meddelt dispensation med samme begrundelse til andre.‎

Ikke forskelsbehandling
Dansk Ride Forbund gjorde gældende, at formålet med uddannelsen var at bibringe ele-‎ven de nødvendige færdigheder, der kræves i både spring og dressur for at kunne under-‎vise i begge discipliner på højt niveau. Desuden var kravene til elevernes ridefærdigheder ‎blevet skærpet, og siden skærpelsen var der ikke givet dispensation fra kravene.‎

Landsretten fastslog, at der ikke var sket direkte forskelsbehandling, idet afvisningen af ‎dispensationsansøgningen var begrundet i kravene til at gennemføre uddannelsen og ‎ikke i rytterens handicap. ‎

Landsretten fastslog endvidere, at der ikke var sket ulovlig indirekte forskelsbehandling, ‎idet kravene til uddannelsen var nødvendige for at sikre, at eleverne på uddannelsen op-‎når de nødvendige kvalifikationer. ‎

Dansk Ride Forbund blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at det ikke udgør ulovlig forskelsbehandling på grund af ‎handicap, hvis en handicappet studerendes ansøgning om dispensation fra kravene til ‎gennemførelse af en uddannelse afvises, så længe afvisningen er sagligt begrundet i ‎uddannelseskravene, og disse krav ikke går videre end nødvendigt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet