Godtgørelse kan du få, men i øvrigt må du gå

En faglig voldgiftsret har fastslået, at det kræver udtrykkelig hjemmel i overenskomsten, hvis en påstand om genansættelse i en afskedigelsessag skal kunne behandles.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Det følger af de fleste offentlige overenskomster, at sager om afskedigelsers rimelighed skal afgøres af et afskedigelsesnævn eller en faglig voldgift. Normalt vil en urimelig afskedigelse blive sanktioneret med en godtgørelse til medarbejderen. Men kan arbejdsgiveren også blive dømt til at genansætte? Det er der nu taget stilling til på statens område.

Sagen drejede sig om en professor, der var blevet afskediget fra sin stilling på en institution. Det var han ikke tilfreds med, så han indbragte sagen for en faglig voldgift.

Her mente professoren og hans faglige organisation, at afskedigelsen var ugyldig, og at han skulle genansættes med erstatning for lønnen i den periode, han havde været ude af ”systemet”. 

Arbejdsgiveren og Moderniseringsstyrelsen mente imidlertid ikke, at han kunne kræve at blive genansat. For der stod nemlig i overenskomsten, at genansættelse krævede begge parters enighed, og institutionen ønskede ikke, at der skulle ske genansættelse. 

Professorens faglige organisation mente nu godt, at voldgiftsretten kunne dømme til genansættelse, for hjemlen skulle findes i forvaltningsretten og ikke i overenskomsten. 

Ingen hjemmel i overenskomsten
Opmanden gav Moderniseringsstyrelsen medhold og lagde i den forbindelse navnlig vægt på, at det klart fremgik af ordlyden af overenskomstens voldgiftsbestemmelser, at det krævede enighed mellem parterne, hvis afgørelsen skulle kunne gå ud på genansættelse. Det havde derfor formodningen imod sig, at der skulle være mulighed for genansættelse uden for den specifikt nævnte situation i overenskomsten.

Opmanden bemærkede i øvrigt, at spørgsmål om forvaltningsretlig ugyldighed som udgangspunkt henhører under de almindelige domstole, men at der under en afskedigelsessag i et afskedigelsesnævn eller for en faglig voldgiftsret kan tages stilling til et helt sagsforløb, hvori forvaltningsretlige mangler tillige kan indgå i bedømmelsen af afskedigelsens rimelighed. 

Spørgsmålet om godtgørelse for urimelig afskedigelse, som parterne var enige om, at der kunne tages stilling til, blev afgjort sådan, at parterne forligte sagen ved, at arbejdsgiveren betalte en godtgørelse på 6 måneders løn.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen vedrører en fortolkning af voldgiftsklausulen i statens akademikeroverenskomst og derfor ikke uden videre kan overføres til andre overenskomstområder, men
  • at afgørelsen bekræfter, at almindelige forvaltningsretlige regler om følger af ugyldighed ikke uden videre kan overføres til offentlige ansættelsesforhold,
  • idet en sådan mulighed kræver udtrykkelig hjemmel i overenskomsten, og idet der normalt ikke er et krav på genansættelse, medmindre parterne er enige om det.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet