Godtgørelse af hvad?

Godtgørelse til en fleksjobber, som afskediges i strid med forskelsbehandlingsloven, skal beregnes på baggrund af arbejdsgiverens lønudgift – og altså uden hensyntagen til det offentlige løntilskud.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

En medarbejder i fleksjob, som er blevet ansat efter den 1. januar 2013, modtager kun løn for det arbejde, vedkommende reelt præsterer hos sin arbejdsgiver. Derudover udbetaler kommunen – uden om arbejdsgiverens lønsystem – et fleksløntilskud direkte til medarbejderen. Men hvordan beregnes en eventuel godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven til disse fleksjobbere? Med eller uden inddragelse af det kommunale fleksløntilskud? Det skulle Retten i Helsingør i denne sag tage stilling til.

Sagen vedrørte en rengøringsassistent, som var blevet afskediget fra sit fleksjob på en privatskole. Ligebehandlingsnævnet havde tidligere fundet, at afskedigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven og havde derfor tilkendt fleksjobberen en godtgørelse på 50.000 kr.

Sagen endte i byretten, hvor privatskolen bl.a. anførte, at godtgørelsen på 50.000 kr. var for høj. Privatskolen synspunkt var, at der ved udmålingen af godtgørelsen alene skal tages hensyn til den lønudgift, arbejdsgiveren har haft.

Arbejdsgivers lønudgift lægges til grund for beregningen
Ligesom Ligebehandlingsnævnet nåede retten frem til, at afskedigelsen af fleksjobberen var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Om grundlaget for udmålingen af godtgørelsen fandt retten ikke grundlag for at fravige udgangspunktet efter retspraksis, hvorefter godtgørelsen udmåles på basis af arbejdsgivers lønudgift uden hensyntagen til størrelsen af det offentlige løntilskud eller eventuelle andre ydelser, den ansatte modtager ud over sin løn.

Fleksjobberen, som i gennemsnit månedligt havde fået udbetalt 3.583,25 kr. i løn fra sin arbejdsgiver, blev af retten tilkendt en godtgørelse på 20.000 kr., svarende til cirka 6 måneders løn.

Norrbom Vinding bemærker

  • at offentlige tilskud eller andre ydelser, en medarbejder eventuelt måtte modtage ud over sin løn, som udgangspunkt er arbejdsgiver uvedkommende og derfor ikke indgår i beregningsgrundlaget, når en ansættelsesretlig godtgørelse skal udmåles.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet