Generationsskifte og virksomheds­overdragelsesloven

En dyrekliniks opsigelse af en dyrlæge i forbindelse med et igangsat generationsskifte var ikke i strid med virksomhedsoverdragelsesloven. Opsigelsen var begrundet i driftsmæssige forhold, idet det på opsigelsestidspunktet ikke var muligt at opretholde en bemanding på tre dyrlæger.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Hvis en medarbejder opsiges på grund af en virksomhedsoverdragelse, skal opsigelsen være begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer. Hvis dette ikke er tilfældet, er opsigelsen usaglig. Det følger af virksomhedsoverdragelsesloven.

Men hvad gælder, hvis virksomheden står over for et generationsskifte, og medarbejderen ikke er interesseret i at overtage virksomheden? Kan ejeren ansætte en ny medarbejder og opsige den ikke interesserede medarbejder? Det skulle Retten i Roskilde tage stilling til i denne sag.
 
Sagen handlede om en dyreklinik. Ejeren af klinikken nærmede sig pensionsalderen og havde derfor længe puslet med overvejelser om, hvordan et generationsskifte kunne gennemføres. En ansat dyrlæge var ikke interesseret i at overtage klinikken, så da en veterinærsygeplejerske skulle på barsel, så klinikejeren en økonomisk mulighed for at ansætte en tredje dyrlæge tidsbegrænset, som hun kunne ”se an”. 

Det lykkedes klinikejeren at finde en barselsvikar, som hurtigt blev begejstret for klinikken og gerne ville påbegynde forhandlinger om overtagelse af klinikken. Barselvikarens beslutning skabte dog den udfordring, at klinikken ikke havde kapacitet til at beskæftige tre dyrlæger, når veterinærsygeplejersken returnerede fra barsel.

Kun plads til to
Klinikejeren tilbød derfor den fastansatte dyrlæge, at de to kunne dele en fuldtidsstilling, så alle tre dyrlæger kunne fortsætte i klinikken. Det var den fastansatte dyrlæge ikke indstillet på, og da det ikke var driftsmæssigt muligt for klinikken at opretholde en bemanding på tre dyrlæger, blev den fastansatte dyrlæge opsagt med fratræden ved udgangen af februar 2017.

Dyrlægen og hendes fagforening mente, at opsigelsen var i strid med virksomhedsoverdragelsesloven og deltidsloven. Deres kamplyst blev ikke mindre, da klinikken efter udløbet af dyrlægens opsigelsesperiode – efter en markant omsætningsfremgang i månederne efter dyrlægen blev opsagt – valgte at ansætte en tredje dyrlæge, som sammen med barselsvikaren overtog klinikken den 1. januar 2018.

Omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven? 
Sagen blev indbragt for byretten. For byretten gjorde dyrlægen gældende, at opsigelsen var i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, da hun blev opsagt i umiddelbar forlængelse af, at klinikejeren og barselsvikaren indledte forhandlinger om overtagelse af klinikken.

Klinikken bestred, at opsigelsen var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, idet der først blev indgået en endelig aftale om overdragelse ca. 1 år efter opsigelsen. Derudover blev det gjort gældende, at opsigelsen under alle omstændigheder var begrundet i de driftsmæssige udfordringer, som klinikken stod over for som følge af veterinærsygeplejerskens tilbagevenden fra orlov.

Byretten fandt, at opsigelsen havde en sådan sammenhæng med klinikejeren og barselsvikarens forhandlinger om overtagelsen af klinikken, at situationen var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Byretten fastslog imidlertid, at afskedigelsen var begrundet i det forhold, at der på opsigelsestidspunktet ikke var økonomisk kapacitet til at have tre dyrlæger ansat, og dermed var opsigelsen sagligt begrundet i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven.

Det forhold, at klinikken senere ansatte en tredje dyrlæge, ændrede ikke denne vurdering, idet det er forholdene på opsigelsestidspunktet, der er afgørende for en opsigelses saglighed. Endelig fandt byretten, at opsigelsen ikke var begrundet i dyrlægens afslag om at arbejde på deltid. Deltidsloven var derfor heller ikke overtrådt.

Dyreklinikken blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding repræsenterede dyreklinikken under sagen.

Norrbom Vinding bemærker,

  • at virksomhedsoverdragelsesloven alt afhængig af de konkrete omstændigheder kan finde anvendelse, selv om der er en længere periode mellem opsigelsen og den endelige overdragelse, men
  • at en arbejdsgiver som led i et generationsskifte som udgangspunkt vil kunne afskedige en medarbejder, som ikke er interesseret i at overtage virksomheden, hvis der ikke er driftsmæssig kapacitet til at have den pågældende ansat, fordi arbejdsgiveren er nødt til at ansætte/fastansætte en ny medarbejder som led i bestræbelserne på at gennemføre et generationsskifte.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet