Fusk på fabrikken

Det var berettiget at bortvise en tillidsrepræsentant, som havde bedt sin kollega om at registrere tillidsrepræsentanten som mødt på arbejde, selvom han kom for sent.

Norrbom_Christian_10-NY-WEB[1].jpg

Hvis en medarbejder begår et alvorligt tillidsbrud over for arbejdsgiver, vil det som udgangspunkt være sagligt at bortvise medarbejderen. Det gælder også, hvis der er tale om en tillidsrepræsentant. I denne sag skulle voldgiftsretten tage stilling til, om en tillidsrepræsentants overtrædelse af reglerne for tidsregistrering berettigede til en bortvisning.

Sagen handlede om en tillidsrepræsentant ansat på en fabrik. Når medarbejderne mødte på arbejde, skulle de registrere dette ved at ”stemple ind”, og tilsvarende skulle de ”stemple ud”, når de tog hjem. Medarbejdernes løn blev herefter beregnet ud fra disse tidsregistreringer. Tillidsrepræsentanten, som arbejdede om natten, var en aften for sent på den. For at undgå ballade bad han sin kollega om at stemple ham ind, så det lignede, at han var mødt til tiden.

Chefen opdagede ved et tilfælde uoverensstemmelsen og indkaldte begge medarbejdere til en samtale, hvor medarbejderne blev bedt om at forklare sig. Efter mødet blev kollegaen bortvist, og efter forhandling med den faglige organisation blev tillidsrepræsentanten også bortvist.

Uforenelige forklaringer
Da sagen skulle forhandles, viste der sig at være uenighed om, hvad der var blevet sagt på mødet mellem medarbejderne og ledelsen.

Ledelsen forklarede, at kollegaen på mødet havde fortalt, at tillidsrepræsentanten via SMS havde bedt ham om at stemple sig ind. Tillidsrepræsentanten og kollegaen forklarede derimod, at de begge fortalte under mødet, at kollegaen af egen drift stemplede tillidsrepræsentanten ind.

Tillidsrepræsentanten forklarede derudover, at han ikke havde tænkt over, hvorfor han allerede var stemplet ind, og at han og kollegaen ikke havde talt om situationen i løbet af vagten.

Opmanden fandt samlet set, at der var tre forhold, der var påfaldende. For det første, at tillidsrepræsentanten ikke tænkte over, at han ikke kunne tjekke ind, da han mødte. For det andet, at han ikke skulle have talt med sin kollega om dette under vagten, og for det tredje, at han ikke gjorde noget for at følge op på ”fejlen” i indstemplingssystemet.

Af disse grunde lagde opmanden ledelsens forklaring til grund og fandt, at bortvisningen var berettiget. Opmanden bemærkede, at tillidsrepræsentanten havde begået et alvorligt tillidsbrud ved at bede sin kollega om at stemple ind for sig, selvom han ikke var mødt på arbejde endnu. Opmanden lagde desuden vægt på, at tillidsbruddet involverede en kollega.

Norrbom Vinding bemærker

  • at en tillidsrepræsentants bevidste overtrædelse af reglerne om registrering af arbejdstid udgør et alvorligt tillidsbrud, som berettiger til en bortvisning, og
  • at der ved vurderingen af tillidsbruddets grovhed kan lægges vægt på, at medarbejderen har inddraget sine kollegaer i overtrædelsen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet