Frem med passet

Det er ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, hvis en virksomhed som led i ‎ansættelsen af en medarbejder kræver udleveret en kopi af ansøgerens pas.

nvi_portraetter_done_008_web.jpg

Ved ansættelsen af en medarbejder må arbejdsgiver ikke indhente og gøre brug af ‎oplysninger om ansøgerens nationale eller etniske oprindelse. Men fratager det en ‎arbejdsgiver muligheden for at indføre krav om, at medarbejdere som en betingelse ‎for at opnå ansættelse skal aflevere en kopi af sit pas? Det skulle ‎Ligebehandlingsnævnet tage stilling til i denne sag. ‎

En slovakisk statsborger var til ansættelsessamtale hos en dansk virksomhed. Som ‎led i virksomhedens rekrutteringspolitik blev ansøgeren under ansættelsessamtalen ‎bedt om at udlevere en kopi af sit pas. Dette skulle sikre, at virksomheden overholdt ‎Udlændingestyrelsens regler om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Da ‎ansøgeren ikke ønskede at udlevere en kopi af passet, afsluttede virksomheden ‎ansættelsessamtalen. ‎

Ansøgeren valgte at klage til Ligebehandlingsnævnet, da han mente, at ‎virksomhedens krav var udtryk for forskelsbehandling på baggrund af hans nationale ‎oprindelse, og at der var tale om et ulovligt ansættelseskrav. I tilknytning hertil gjorde ‎ansøgeren gældende, at det ikke er nødvendigt med pas ved ansættelse af borgere ‎fra andre EU-lande. ‎

Virksomheden fremlagde deres rekrutteringspolitik for nævnet. Det fremgik, at ‎virksomheden ved alle fremtidige rekrutteringer af både danske og udenlandske ‎statsborgere skulle indhente oplysninger om ansøgerens statsborgerskab samt ‎opholds- og arbejdstilladelse. Begrundelsen for dette var, at virksomheden tidligere ‎havde overtrådt reglerne om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft og som følge ‎heraf var pålagt en del bøder.  ‎

Ligebehandlingsnævnet fandt, at ansøgeren ikke havde påvist faktiske ‎omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var sket ‎forskelsbehandling. Indledningsvist bemærkede nævnet, at ‎forskelsbehandlingsloven ikke indeholder et forbud mod, at arbejdsgivere anmoder ‎om oplysninger vedrørende en medarbejders statsborgerskab. ‎

Nævnet lagde derudover vægt på, at formålet med udleveringen af passet var at få ‎bekræftet ansøgerens statsborgerskab, og at virksomheden krævede en kopi af pas ‎fra alle ansøgere. Kravet var blevet indført for at have en praksis i tråd med ‎myndighedernes retningslinjer og for at undgå ansættelse af ulovlig arbejdskraft. ‎Ansøgeren havde derfor ikke påvist faktiske omstændigheder, der  gav anledning til ‎at formode, at han havde været udsat for diskrimination på baggrund af hans ‎nationale eller etniske oprindelse. ‎

Virksomheden blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at det ikke er i strid med forskelsbehandlingsloven, hvis en virksomhed, som en ‎betingelse for ansættelse, kræver, at en ansøger udleverer en kopi af sit pas, når ‎dette sker med henblik på at overholde myndigheders retningslinjer og gælder for ‎samtlige ansøgere uanset statsborgerskab.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet