Fratrædelsesaftale uden underretning af fagforeningen

En kommune var ikke forpligtet til at orientere FOA, før kommunen indgik fratrædelsesaftale med en værkstedsassistent, der ellers ville være blevet påtænkt afskediget.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Det følger af den kommunale overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder, at FOA’s hovedforbund skal orienteres ved påtænkt uansøgt afskedigelse. Men hvad gælder, når en kommune indgår en fratrædelsesaftale med en medarbejder, der ellers ville have fået en påtænkt afskedigelse? Det var spørgsmålet, som opmanden skulle tage stilling til i denne faglige voldgift. 
 
Sagen handlede om et revalideringscenter i en kommune. Antallet af medarbejdere skulle reduceres på grund af besparelser. Blandt de medarbejdere, som ledelsen vurderede bedst kunne undværes, var en værkstedsassistent. Værkstedsassistenten blev indkaldt til samtale. Den lokale tillidsrepræsentant var med til samtalen. Tillidsrepræsentanten var ikke medlem af FOA, men af Dansk Metal, der også er part i overenskomsten. 

På samtalen fik værkstedsassistenten at vide, at han var blandt de medarbejdere, som ledelsen forventede at indlede en afskedigelsessag mod. Ledelsen forklarede, at det ville ske ved fremsendelse af en høring om påtænkt afskedigelse. Som alternativ hertil blev værkstedsassistenten tilbudt en fratrædelsesaftale. Efter samtale med den lokale tillidsrepræsentant indgik værkstedsassistenten en fratrædelsesaftale med kommunen.

I strid med overenskomsten?
Kommunen underrettede ikke FOA’s hovedforbund om indgåelsen af fratrædelsesaftalen. FOA var ikke tilfreds, da de hørte om forløbet et par dage efter. FOA mente, at det var i strid med overenskomsten, at de ikke var blevet underrettet. FOA gjorde gældende, at det var tidspunktet, hvor kommunen havde besluttet, at værkstedsassistenten var en af de medarbejdere, der skulle afskediges, der var afgørende for, hvornår FOA skulle underrettes. 

I den forbindelse mente FOA, at når det først var besluttet, hvilke medarbejdere der ville blive indledt en afskedigelsessag mod, kunne kommunen ikke indgå fratrædelsesaftale med disse, uden at der forinden skete en underretning af FOA.   

KL gjorde omvendt gældende, at underretningen efter overenskomsten først skal ske, når der efter forvaltningsloven skal høres over en påtænkt afskedigelse. Da fratrædelsesaftalen i sagen blev indgået, inden der blev indledt en egentligt afskedigelsessag, mente KL ikke, at kommunen havde handlet i strid med overenskomsten. 

Uenigheden endte i en faglig voldgift, hvor KL blev frifundet. I afgørelsen lagde opmanden til grund, at underretningsbestemmelsen – efter sin placering og ordlyd – måtte læses i sammenhæng med overenskomstens bestemmelse om den forvaltningsretlige partshøring af en medarbejder, der påtænkes afskediget. 

På den baggrund fandt opmanden, at underretningsbestemmelsen måtte forstås sådan, at underretningspligten først indtræder samtidig med, at medarbejderen partshøres efter forvaltningsloven om den påtænkte afskedigelse. Opmanden mente ikke, at ledelsens forklaring på samtalen kunne sidestilles med en mundtlig partshøring, hvorfor kommunen ikke havde pligt til at underrette FOA’s hovedforbund.

Norrbom Vinding bemærker

  • at det med afgørelsen er fastslået, at kommunale arbejdsgivere ikke er forpligtede til at orientere hovedforbundet om indgåelse af en fratrædelsesaftale, og
  • at det også gælder i situationer, hvor kommunen har gjort medarbejderen bekendt med, at der – såfremt der ikke indgås en fratrædelsesaftale – vil der blive indledt en afskedigelsessag.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet