Forslag til nye regler om Arbejdstilsynets adgang til samtaler med medarbejdere

Beskæftigelsesministeren har netop fremsat et lovforslag, der giver Arbejdstilsynet mulighed for at tale med en eller flere medarbejdere uden ledelsens tilstedeværelse.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

I beskæftigelsesministerens forslag til ændring af arbejdsmiljøloven foreslås det, at Arbejdstilsynet får ret til at tale med medarbejdere, uden at der er andre til stede. Det foreslås også, at Arbejdstilsynet får ret til at afholde gruppesamtaler med medarbejdere. Her vil arbejdsgiver eller dennes repræsentant dog have ret til at være til stede, medmindre Arbejdstilsynets vurderer, at der er risiko for, at formålet med gruppesamtalen forspildes.

Baggrunden for lovforslaget er, at Rigsrevisionen i 2015 afgav en beretning om Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. I beretningen kritiseres Beskæftigelsesministeriet for ikke at have fulgt tilstrækkeligt op på Metodeudvalgets anbefalinger om tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø fra 1995. Som følge heraf har de af arbejdsmarkedets parter, der var repræsenteret i Metodeudvalget, været samlet igen. 

I den forbindelse har Arbejdstilsynets adgang til at tale med medarbejdere været drøftet. De nuværende regler i arbejdsmiljøloven indeholder ikke en udtrykkelig ret for Arbejdstilsynet til at tale med medarbejdere uden arbejdsgivers tilstedeværelse. Reglerne giver heller ikke Arbejdstilsynet ret til at afholde gruppesamtaler. Arbejdsmarkeds parter har ikke kunnet blive enige om et fælles udspil, men bakker fortsat op om de oprindelige anbefalinger. Beskæftigelsesministeriet har derfor selv valgt at foreslå en justering af reglerne.

Beskæftigelsesministeriet påpeger, at det er vigtigt, at Arbejdstilsynet får adgang til alle nødvendige oplysninger. Det er formålet med lovforslaget at give Arbejdstilsynet bedre mulighed for at få oplysninger frem, som kan være vanskelige at få frem, hvis arbejdsgiver er til stede. Det kan fx være, hvis arbejdsgiver er en del af et arbejdsmiljøproblem. Det er fortsat hensigten, at gruppesamtaler primært skal bruges til at afdække problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Det forventes, at de nye regler træder i kraft den 1. juli 2018.

Norrbom Vinding bemærker

  • at en eventuel vedtagelse af de ændrede regler vil medføre et behov for, at arbejdsgivere fremover er meget opmærksomme på, at udgangspunktet ved gennemførelse af gruppesamtaler (fortsat) er, at arbejdsgiver kan kræve, at der er en ledelsesrepræsentant til stede under gruppesamtalen, og at det således er Arbejdstilsynet, der skal vurdere om, formålet med gruppesamtalen vil forspildes, hvis der er en ledelsesrepræsentant til stede, og
  • at de ændrede regler endvidere vil nødvendiggøre, at arbejdsgiver i forbindelse med modtagelsen af et eventuelt udkast til påbud, der blandt andet baserer sig på samtaler, Arbejdstilsynet har gennemført alene med medarbejdere, i forbindelse med høringsprocessen er meget opmærksom på at få korrigeret/præciseret eventuelle fejlagtige oplysninger, misforståelser og unøjagtigheder, således at det sikres, at Arbejdstilsynet har et fyldestgørende grundlag at træffe sin afgørelse på.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet