Forslag til ændring af arbejdsmiljø­loven fremsat

Beskæftigelsesministeren har fremsat et lovforslag, som har til formål at styrke arbejdsmiljøindsatsen i Danmark.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

I april 2019 indgik en række partier en politisk aftale om ”en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats”. Denne aftale bygger på anbefalinger fra Ekspertudvalget om udredning af arbejdsmiljøsatsen, som blev nedsat i 2017. Udvalget skulle gentænke arbejdsmiljøindsatsen og komme med anbefalinger til en ny og forbedret indsats.

Beskæftigelsesministeren har nu fremsat et lovforslag, der udmønter dele af disse anbefalinger. Lovforslaget går først og fremmest ud på, at der skal ryddes op i de gamle regler på arbejdsmiljøområdet, så reglerne bliver mere forståelige for arbejdsgiverne. Med lovforslaget har man derfor forsøgt at fjerne unødige sproglige og forståelsesmæssige vanskeligheder.

Herudover foreslås det, at der indføres mulighed for, at Arbejdstilsynet kan indgå aftaler med en arbejdsgiver om forbedring af arbejdsmiljøet og om – inden for en aftalt frist – at løse et konkret arbejdsmiljøproblem. På den måde undgår arbejdsgiveren (i første omgang) at få en afgørelse fra Arbejdstilsynet vedrørende de konstaterede problemer.

Det foreslås endvidere, at arbejdsgivere fremover skal betale et gebyr for tilsyn, når Arbejdstilsynet i forbindelse med et opfølgende tilsyn konstaterer, at der fortsat sker overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen. Størrelsen af gebyret foreslås fastsat ved bekendtgørelse. Det fremgår af forarbejderne, at det forventes, at Arbejdstilsynets gennemsnitlige omkostninger til et tilsynsforløb i 2020 vil udgøre omkring 10.000 kr.

Endelig foreslås det, at bødeniveauet skærpes, når der er tale overtrædelser af arbejdsmiljøloven, som medfører alvorlige personskader, eller som har døden til følge. Bødeniveauet foreslås ligeledes skærpet for så vidt angår gentagne grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven.

Der lægges i lovforslaget op til, at loven træder i kraft den 1. januar 2020.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet