Forslag om indførelse af seniorpension

Et nyt lovforslag skal give nedslidte medarbejdere mulighed for seniorpension, inden de når folkepensionsalderen.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Beskæftigelsesministeren har fremsat et lovforslag, der skal skabe bedre muligheder for, at nedslidte medarbejdere kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet ved at overgå til den såkaldte ”seniorpension”.

Lovforslaget lægger op til, at en medarbejder, der har 6 år eller mindre til folkepensionsalderen, kan komme på seniorpension, hvis medarbejderen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet samt en arbejdsevne, der er varigt nedsat.

Betingelsen om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet tænkes efter lovforslaget opfyldt ved, at medarbejderen har haft sammenlagt 20-25 års beskæftigelse. I denne sammenhæng vil en ugentlig arbejdstid på mindst 27 timer blive anset som fuldtidsbeskæftigelse. Og har man haft deltidsbeskæftigelse under dette timetal, kan deltidsbeskæftigelsen omregnes forholdsmæssigt.

Hvis en medarbejder har haft fuldtidsbeskæftigelse i mere end 20 år sammenlagt, men mindre end 25 år, vil det bero på en konkret vurdering, om medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet. I forhold til vurderingen vil der blandt andet blive lagt vægt på den faktiske arbejdstid i perioden og arbejdets karakter, herunder om arbejdet må anses for at være fysisk eller psykisk belastende og nedslidende, og om medarbejderens helbred er påvirket heraf.

I relation til kravet om en varigt nedsat arbejdsevne foreslås det, at dette gør sig gældende, når den enkelte medarbejder alene kan arbejde i 15 timer eller mindre om ugen set i forhold til medarbejderens seneste job. Det seneste job vil i denne sammenhæng blive anset som det job, medarbejderen sidst har haft med en varighed af ca. 12 måneder.

Det foreslås desuden, at seniorpensionsydelsen skal svare til ydelsen for førtidspension. Seniorpensionen vil ikke kunne frakendes den enkelte uden dennes samtykke, men pensionsindbetalingen vil kunne blive sat i bero. Seniorpensionisten vil således være omfattet af seniorpensionsordningen, indtil pensionisten når den gældende folkepensionsalder.

Det foreslås, at loven træder i kraft 1. januar 2020.

Norrbom Vinding følger lovforslagets behandling.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet