Forskel på måleassistenter og måleteknikere II

Højesteret stadfæster, at fire måleassistenter, der var ansat tidsbegrænset i en styrelse, ikke var blevet forskelsbehandlet i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Tidsbegrænset ansatte må ikke behandles mindre gunstigt, fordi de er ansat i en tidsbegrænset stilling. For at vurdere om det er tilfældet, skal man sammenligne med vilkårene for fastansatte medarbejdere i sammenlignelige stillinger. Højesteret skulle i denne sag afgøre, om stillingerne som måleassistent og øvrige stillinger efter specialarbejderoverenskomsten var sammenlignelige.

Denne sag handlede om fire måleassistenter, der var ansat tidsbegrænset i en statslig styrelse. Fordi arbejdet som måleassistent ikke krævede en uddannelse, var måleassistenterne omfattet af overenskomsten for ufaglærte som specialarbejdere. Det betød, at som tidsbegrænset ansatte skulle de aflønnes som timelønnede. Derfor havde de bl.a. ikke ret til løn under sygdom.

Det mente måleassistenterne var i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse, da de dermed havde ringere vilkår end fastansatte måleteknikere.

For Østre Landsret havde 3F på vegne af måleassistenterne gjort gældende, at der skulle ske sammenligning ift. vilkårene for en fastansat måletekniker, der efter deres vurdering havde sammenligneligt arbejde.

Vi har tidligere omtalt Østre Landsrets afgørelsen her.

For Højesteret gjorde 3F derimod i første række gældende, at måleassistenterne skulle sammenlignes med fastansatte specialarbejdere i styrelsen, selvom de havde forskellige arbejdsopgaver.

Højesteret fastslog, at selvom de tidsbegrænset ansatte og fastansatte specialarbejdere er omfattet af samme overenskomst, er det ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at der er tale om tilsvarende arbejde.

Højesteret foretog derefter en sammenligning af arbejdsopgaverne for de andre specialarbejdere, der bestod i at omdele post, rydde sne mv., og for måleassistenterne, hvis arbejde bestod i at gennemføre målinger for at undersøge landets højdeniveau, og fastslog på den baggrund, at arbejdet ikke var sammenligneligt.

I forhold til den medarbejder, der havde opnået fastansættelse, og som måleassistenterne mente udførte sammenligneligt arbejde, forelå der særlige kvalifikations- og uddannelsesmæssige omstændigheder, der gjorde, at stillingerne og situationerne ikke var sammenlignelige – på den baggrund blev styrelsen frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen viser, at der alene kan ske en sammenligning mellem tidsbegrænset ansatte og fastansattes ansættelsesvilkår, såfremt sammenligningspersonerne udfører samme eller tilsvarende arbejde.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet