Fordelagtige kontakter

Det var berettiget at bortvise en medarbejder, der havde modtaget rabatter og andre fordele fra en leverandør som følge af sit arbejde.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Offentligt ansatte må som en klar hovedregel ikke modtage gaver eller andre fordele som led i deres arbejde. Dette princip gælder for at undgå at skabe tvivl om medarbejdernes upartiskhed. I denne sag skulle den faglige voldgift vurdere, om det var berettiget at bortvise en medarbejder, der som led i sin arbejdsmæssige relation til en leverandør havde opnået rabat ved private køb samt andre fordele.

Sagen handlede om en ejendomstekniker ansat i en offentlig styrelse, der som led i sit arbejde havde en tæt arbejdsmæssig relation til en af styrelsens leverandører og derigennem havde opnået en række fordele. Ejendomsteknikeren havde en privat konto hos en leverandør, hvor han havde indkøbt varer til kostpris og dermed opnået en rabat.

Disse oplysninger kom frem som led i gennemgang af en række uregelmæssigheder i ejendomsteknikerens afdeling om netop modtagelse af uretmæssige fordele fra leverandører. Ved undersøgelser foretaget efter bortvisningen blev det konstateret, at ejendomsteknikeren også havde modtaget vingaver til jul og deltaget i flere arrangementer afholdt af leverandører, herunder ølbrygning og gokartkørsel.

Den faglige organisation anlagde sag mod styrelsen og gjorde på vegne af medarbejderen gældende, at bortvisningen var uberettiget.

I forhold til de private indkøb gjorde organisationen gældende, at der ikke var et gaveelement, og at ejendomsteknikeren var i god tro om, at han måtte foretage den slags indkøb, fordi hans teamleder selv gjorde det og ligeledes havde opfordret ham til det. Tilsvarende gjorde organisationen gældende, at arrangementerne, hvor hans kolleger og overordnede ligeledes deltog, var et normalt led i samarbejdet med leverandørerne og havde – ud over underholdning og forplejning – også haft et fagligt indhold.

Ingen undskyldende omstændigheder
Styrelsen gjorde gældende, at styrelsens gavepolitik fastsatte, at medarbejderne ikke måtte modtage gaver, rabatter, fordelagtige vilkår, tjenesteydelser eller deltage i events, der kunne give anledning til at betvivle deres uafhængighed mv., og at der kun var få bagatelagtige undtagelser til dette udgangspunkt. Gavepolitikken fremgik af intranettet og blev repeteret hvert år op til jul, og ejendomsteknikeren fortalte, at han kendte til, at der var en beløbsgrænse for modtagelse af gaver.

Opmanden lagde til grund, at overholdelse af gavepolitikken var et væsentligt ansættelsesvilkår for medarbejderne, der derfor var eller burde været bekendt med gavepolitikken. Ved indkøbene hos leverandøren havde ejendomsteknikeren opnået en fordel, som kun kunne forklares med det samarbejde, han havde som led i sin ansættelse.

Ovennævnte forhold samt de afholdte arrangementer med begrænset fagligt indhold og vingaverne var alle i strid med styrelsens gavepolitik og udgjorde enkeltvis og samlet en grov misligholdelse af ejendomsteknikerens ansættelsesforhold. Det kunne ikke fritage ejendomsteknikeren for ansvar, at hans teamleder havde handlet på samme måde, at han havde mange års anciennitet, eller at nogle af forholdene lå længere tid tilbage.

Bortvisning af ejendomsteknikeren var derfor berettiget, og grundlaget herfor var allerede til stede på bortvisningstidspunktet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at også modtagelse af andre fordele end traditionelle fysiske gaver er omfattet af reglerne om gaver for offentligt ansatte, og
  • at det er værd at bemærke, at opmanden udtalte, at de enkelte forhold i sig selv ville udgøre en grov misligholdelse, det vil sige også modtagelsen af vingaver, der i dette tilfælde bestod af to kasser vin.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet