Forældelsen ikke suspenderet for pensionskrav

En stilladsarbejder havde krav på efterbetaling af pensionsbidrag, men kunne ikke hævde, at der var indtrådt suspension af forældelsesfristen for en del af kravet.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Krav, som støttes på en ansættelsesaftale, forældes som udgangspunkt efter 5 år. Hvis medarbejderen ikke kender til sit krav på grund af en faktisk vildfarelse, vil forældelsesfristen suspenderes indtil den dag, hvor medarbejderen fik eller burde have fået kendskab til sit krav. Men hvad hvis den manglende pensionsindbetaling har kunnet konstateres af lønsedlen – kan der så indtræde suspension? Det skulle Østre Landsret tage stilling til i denne sag.

Sagen handlede om en stilladsarbejder, der i 2010 blev ansat i et stilladsfirma. For ansættelsesforholdet gjaldt Bygge- og anlægsoverenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F, som berettigede stilladsarbejderen til et pensionsbidrag på 12 %. Stilladsarbejderen var i december 2011 ude for en arbejdsulykke, og han var sygemeldt indtil marts 2013, hvorefter ansættelsesforholdet ophørte.

Efter et par år blev stilladsarbejderen bekendt med, at stilladsfirmaet i perioden fra oktober 2010 til marts 2013 ikke havde indbetalt til hans pensionsordning. Disse penge ville stilladsarbejderen gerne have, og han rettede derfor et krav mod stilladsfirmaet.

Suspension af forældelse?
Stilladsarbejderen gjorde blandt andet gældende, at selv om dele af hans krav var over 5 år gamle, var det ikke forældet, da han først var blevet bekendt med kravet, da hans advokat havde gjort ham opmærksom på det i marts 2016. Stilladsarbejderen gjorde også gældende, at stilladsfirmaet skulle indbetale både medarbejder- og arbejdsgiverbidraget til ordningen.

Stilladsfirmaet mente derimod, at forældelsen ikke var suspenderet, da stilladsarbejderen allerede under forløbet omkring arbejdsskaden var repræsenteret ved sin fagforening. Stilladsarbejderens krav på pension forud for marts 2011 var således forældet efter den 5-årige forældelsesfrist. Stilladsfirmaet var også af den opfattelse, at de alene skulle betale arbejdsgiverbidraget, som udgjorde 8 %.

Uenigheden mellem parterne endte i Østre Landsret. Landsretten fastslog, at der ikke var indtrådt suspension, idet den manglende pensionsindbetaling havde fremgået af stilladsarbejderens lønseddel.

Landsretten fastslog i tillæg hertil, at løn og pensionsbidrag udgør to forskellige lønelementer med forskellige formål, og at stilladsfirmaet derfor ikke med frigørende virkning kunne udbetale stilladsarbejderens eget bidrag som løn.

Stilladsfirmaet skulle derfor kun efterbetale både det manglende arbejdsgiver- og medarbejder bidrag til stilladsarbejderen for den del af kravet, som ikke var over 5 år gammel.

Stilladsarbejderen fik derfor tilkendt et beløb svarende til 86.880 kr.

Norrbom Vinding bemærker

  • en medarbejder normalt ikke kan hævde ikke at have været ubekendt med, om der er sket indbetaling af pensionsbidrag, hvis dette eksempelvis fremgår af lønsedler eller andre oversigter sendt til medarbejderen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet