Fiskeren fik alligevel medhold

I modsætning til Vestre Landsret fandt Højesteret, at en fisker havde godtgjort, at hans arbejdsgiver havde handlet ansvarspådragende under en arbejdsulykke på en fiskekutter.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Kommer en medarbejder til skade under arbejdet, kan arbejdsgiver blive erstatningsansvarlig, hvis arbejdet ikke er tilrettelagt sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er medarbejderen, der skal godtgøre, at arbejdsgiveren har handlet ansvarspådragende. I denne sag skulle Højesteret tage stilling til, om medarbejderen kunne godtgøre, at arbejdsgiver var ansvarlig for en arbejdsulykke, der skete under indhaling af fisketrawl på en fiskekutter. 

Sagen handlede om en erfaren fisker, der arbejdede på en fiskekutter, der fangede rejer. Under en tur på havet stødte kutteren på grund. Det var der ikke noget usædvanligt i. Inden kutteren kunne bakkes fri, skulle trawlet hales ind, så kutterens skrue ikke fik fat i trawlet. I den forbindelse blev fiskeren kaldt op på dækket. 

På bagbord skulle fiskeren forbinde trawlet med en indhalerline. Han skulle løsne indhalerlinen fra den klampe, hvortil den var fæstet, og forbinde den med trawlet ved hjælp af de dertil egnede hugled. I styrehuset skulle en fiskeskipper aktivere spillet for at hale trawlet ind. Fiskeskipperen kunne ikke se fiskeren på bagbord og ventede derfor normalt med at aktivere spillet til han havde fået en klarmelding fra fiskeren.

Det er uklart, hvad der præcist skete, men efter aktiveringen af spillet fik linen fat i klampen, hvorved klampens ene arm blev revet af og ramte fiskerens højre hånd med så stor kraft, at han fik knust dele af hånden. 

Hændelsen blev anerkendt som en arbejdsulykke, og fiskeren lagde sag an mod arbejdsgiveren. Byretten mente, at arbejdsgiver var ansvarlig. Vestre Landsret kom frem til det modsatte resultat. Fiskeren fik tilladelse til at anke sagen til Højesteret.

Sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt?    
Højesteret lagde til grund, at fiskeskipperen havde aktiveret spillet for at hale trawlet ind uden at have fået en klarmelding fra fiskeren eller på anden måde sikret sig, at fiskeren havde afsluttet sin arbejdsproces og befandt sig i sikker afstand.  

Højesteret fandt således, at fiskeskipperen havde handlet ansvarspådragende ved ikke at have gjort tilstrækkeligt for at sikre, at indhalingen kunne ske uden risiko for fiskeren. Da skaden på fiskerens hånd var forårsaget af aktiveringen af spillet var arbejdsgiver herefter ansvarlig for arbejdsulykken.

Norrbom Vinding bemærker

  • at også dommen fra Højesteret illustrerer, at der foretages en meget konkret vurdering af, om der er noget at bebrejde arbejdsgiver i sager, hvor der rejses erstatningskrav over for arbejdsgiver efter en arbejdsulykke, og
  • at det i denne dom blev tillagt væsentlig betydning, at de normale arbejdsgange blev fraveget i den konkrete situation.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet