Fastholdelsesfleks­job for forestående folkepensionister

Et nyligt vedtaget lovforslag betyder bedre mulighed for, at personer med under 6 år til folkepensionsalderen kan blive ansat i fleksjob på deres hidtidige arbejdsplads.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Personer, der som følge varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, kan under visse betingelser blive visiteret til et fleksjob, hvor der tages hensyn til personens nedsatte arbejdsevne.

Ansættelse i fleksjob (efter den 1. januar 2013) indebærer, at arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte i fleksjob for det arbejde, medarbejderen faktisk udfører, mens kommunen supplerer medarbejderens løn med et såkaldt flekslønstilskud til medarbejderen. Reglerne om fleksjob følger af beskæftigelsesindsatsloven.

Beskæftigelsesindsatsloven indeholder endvidere mulighed for, at personer kan ansættes i et såkaldt fastholdelsesfleksjob, hvilket betyder, at personen ansættes i et fleksjob på vedkommendes hidtidige arbejdsplads. Men for at blive visiteret til et fastholdelsesfleksjob skal den pågældende – ud over at opfylde de almindelige betingelser vedrørende fleksjob – tillige i en periode på mindst 12 måneder forud for visiteringen have været ansat på arbejdspladsen under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Nu har Folketinget imidlertid vedtaget en ændring, som medfører, at det særlige krav om 12 måneders forudgående ansættelse på overenskomstens sociale kapitler eller særlige vilkår ikke gælder for personer, der har 6 år eller derunder til folkepensionsalderen. Formålet hermed er at give de pågældende bedre mulighed for at forblive på deres hidtidige arbejdsplads, selvom de nu alene kan varetage et fleksjob.

Lovændringen er trådt i kraft den 1. januar 2020.

Norrbom Vinding bemærker

  • at lovændringen ikke ændrer ved, at det er medarbejderens hjemkommune, der afgør, om den pågældende kan visiteres til et fleksjob,
  • at lovændringen indebærer, at arbejdsgivere får bedre rammer for at kunne tilbyde allerede ansatte medarbejdere fortsat beskæftigelse på fleksjobvilkår på den hidtidige arbejdsplads, i de situationer hvor medarbejderen af hjemkommunen er blevet visiteret til et fleksjob, og som samtidig har 6 år eller mindre til folkepensionsalderen, men
  • at denne mulighed samtidig indebærer, at arbejdsgivere i forhold til denne gruppe af medarbejdere bør være opmærksomme på, om et fastholdelsesfleksjob eventuelt vil være en relevant hensigtsmæssig foranstaltning, i de situationer hvor den pågældende medarbejder må anses for handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet