Farvel feriefridage - II

Højesteret fastslog, at et konkursbo kunne anse fire medarbejderes feriefridage for afholdt i deres opsigelsesperiode, selvom de havde krav på udbetaling efter overenskomsten.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Hvis en virksomhed går konkurs, har medarbejderne som udgangspunkt krav på tilgodehavende løn, ferie mv. i henhold til ansættelseskontrakten eller en kollektiv overenskomst. Hvis medarbejderne har usædvanlige opsigelsesvarsler eller andre ansættelsesvilkår, der kan sidestilles hermed, kan kurator dog konkursregulere vilkårene til det sædvanlige. I denne sag skulle Højesteret tage stilling til, om fire medarbejderes feriefridage kunne konkursreguleres og anses for afholdt i opsigelsesperioden, eller om de skulle udbetales.

De fire medarbejdere blev opsagt og fritstillet fra deres stillinger, da arbejdsgiverens virksomhed gik konkurs. Medarbejderne var omfattet af en overenskomst. Efter overenskomsten optjente medarbejderne 5 feriefridage om året, der skulle afholdes som restferie, og virksomheden kunne ikke pålægge medarbejderne at afholde tilgodehavende feriefridage i en opsigelsesperiode, men skulle i stedet udbetale dem.

De fire medarbejdere anmeldte kravet på betaling for tilgodehavende feriefridage i konkursboet. Kurator afviste kravet og begrundede afvisningen med, at feriefridagene var en art forlænget opsigelsesvarsel, som kunne konkursreguleres. Feriefridagene skulle derfor afholdes i fritstillingsperioden på samme måde som restferie. Medarbejderne var ikke enige i, at retten til at få feriefridage udbetalt var usædvanlig. Sagen kom for Sø- og Handelsretten og blev siden anket til Østre Landsret, der frifandt konkursboet.

Konkursboet kunne konkursregulere
Højesteret stadfæstede Østre Landsrets dom. Højesteret var enig med landsretten i, at en begrænsning i en arbejdsgivers ret til at placere ikke-afholdte feriefridage i opsigelsesperioden havde karakter af et forlænget opsigelsesvarsel.

Der var derfor adgang til at konkursregulere efter konkurslovens regler herom. I vurderingen af, om der var tale om et sædvanligt eller rimeligt vilkår, fastslog Højesteret, at der måtte ses på ferielovgivningens regler om afvikling af feriedage ved ophør af ansættelsesforhold. Og da ferielovgivningens regler giver mulighed for at afvikle feriedage på den måde, som konkursboet havde afviklet feriedagene på, blev konkursboet frifundet. Det gjorde ingen forskel, at vilkårene var fastsat i en kollektiv overenskomst.

Norrbom Vinding bemærker

  • at Højesteret i en ældre dom har afgjort, at en aftalt fratrædelsesgodtgørelse kan anses for et alternativ til et forlænget opsigelsesvarsel i en konkurssituation og derfor kan konkursreguleres, og
  • at Højesterets dom illustrerer, at feriefridage, der automatisk bliver konverteret til en økonomisk godtgørelse ved opsigelse fra arbejdsgivers side, har karakter af et forlænget opsigelsesvarsel og derfor også kan konkursreguleres.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet