Færre lægeattester i sygedagpenge­opfølgningen

En ændring af sygedagpengeloven indebærer, at en kommune fremover kun vil skulle anmode om en lægeattest til brug for den første opfølgning i sygedagpengesagen, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt, for at opfølgningen kan finde sted på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

I medfør af sygedagpengeloven har en kommune til brug for første opfølgning i sygedagpengesager hidtil skullet anmode om en lægeattest fra den sygemeldtes praktiserende læge, hvis den sygemeldte ikke forventede at blive fuldt ud raskmeldt inden for de første 8 uger fra første fraværsdag.

En nyligt vedtaget lovændring, som har til formål at gøre indhentelsen af oplysninger til brug for den første opfølgningssamtale mere enkel, indebærer imidlertid, at kommunen fremover ikke i alle sager har pligt til at indhente en lægeattest.

Lovændringen er en konsekvens af, at en evaluering af den hidtidige ordning har vist, at lægeattesten ikke i alle situationer er relevant – eksempelvis hvis den sygemeldte står over for en forestående raskmelding, eller hvis der er tale om alvorlig sygdom.

Fremover vil kommunen derfor kun skulle anmode om en lægeattest til brug for den første opfølgning i de tilfælde, hvor kommunen vurderer, at det er nødvendigt, for at opfølgningen kan finde sted på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Hvis kommunen ikke forud for opfølgningssamtalen har indhentet en lægeattest, vil en sygemeldt dog kunne anmode kommunen om at indhente en lægeattest i tilknytning til den første opfølgning.

I udgangspunktet har arbejdsgiver naturligvis ikke adgang til lægeattesterne hos kommunen, og lovændringen har således ikke umiddelbare konsekvenser for arbejdsgiverne. Men hvis kommunen mener, at arbejdsgiver mister retten til sygedagpengerefusion – kan arbejdsgiver ved høringsprocessen i den forbindelse anmode om aktindsigt i kommunens materiale. Som arbejdsgiver bør man derfor være opmærksom på, at der i en sygemeldt medarbejders sygedagpengesag ikke nødvendigvis vil foreligge en lægeattest indhentet af kommunen forud for den første opfølgning, således som arbejdsgivere ellers tidligere har kunnet forvente.

Lovændringen er trådt i kraft den 1. januar 2020.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet