Facebook-likes på personalesagen

Datatilsynet har fastslået, at en offentlig myndighed kan afvise at slette en borgers personoplysninger, hvis myndigheden har et sagligt formål eller er forpligtet til fortsat at opbevare oplysningerne.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Databeskyttelsesforordningen bestemmer, at en offentlig myndighed bl.a. kan indsamle og opbevare personoplysninger, hvis dette sker med et sagligt formål, samt er nødvendigt under hensyn til udøvelsen af offentlig myndighed. Samtidig indeholder databeskyttelsesforordningen en ret for borgere til at få slettet opbevarede personoplysninger, bl.a. hvis disse ikke længere er nødvendige for opfyldelse af det saglige formål, de blev indsamlet med.

En borger klagede over en kommunes manglende sletning af personoplysninger opbevaret på den pågældendes personalesag. Grundet samarbejdsproblemer på en af kommunens skoler var der blevet indsamlet en række oplysninger om borgeren som led i en intern undersøgelse. Oplysningerne havde karakter af screen-dumps af Facebook-likes fra opslag på Facebook, der ytrede sig kritisk omkring skolens ledelse.

Borgeren gjorde gældende, at kommunen ikke havde et sagligt formål med fortsat at opbevare oplysningerne. Omvendt gjorde kommunen gældende, at de som følge af offentlighedslovens journaliseringspligt, er forpligtet til at opbevare oplysninger vedrørende en konkret sag, og at de i det konkrete tilfælde alene havde opbevaret oplysninger, der indgik i den interne undersøgelse. Kommunen mente derfor, at den fortsatte opbevaring var saglig.

Datatilsynet fandt, at kommunens fortsatte opbevaring af de pågældende screen-dumps fra Facebook (på borgerens personalesag) var saglig, bl.a. som følge af forholdet mellem borgeren og kommunen.

Ligeledes mente Datatilsynet ikke, at borgeren kunne få oplysningerne slettet, da databeskyttelsesforordningen indeholder en undtagelse til sletning, i tilfælde hvor den offentlige myndighed er retligt forpligtet til at opbevare oplysninger. En sådan retlig forpligtelsen forelå i dette tilfælde, primært som følge af journaliseringspligten i offentlighedsloven.

Norrbom Vinding bemærker

  • at offentlige myndigheder forsat kan opbevare personoplysninger på en personalesag, såfremt det tjener et sagligt formål, og
  • at en offentlig myndigheds retlige forpligtelse til at opbevare personoplysninger, på for eksempel en personalesag, som følge af særlovgivning, kan gå forud for borgerens ret til at få oplysninger slettet efter databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 1

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet