Et uberettiget nøglekort og en berettiget bortvisning

Det var i orden, at en kommune bortviste en sagsbehandler, der – i strid med reglerne – havde fået en elev til at udstede et nøglekort til sagsbehandlerens ægtefælle.

Norrbom_Christian_10-NY-WEB[1].jpg

En offentligt ansats tilsidesættelse af klare regler eller retningslinjer vil kunne udgøre en alvorlig tjenesteforseelse, der kan berettige til en bortvisning. Men bør medarbejderens forseelse sanktioneres lempeligere, hvis medarbejderen i et enkeltstående tilfælde fraviger reglerne for at hjælpe en nærtstående? Det skulle en faglig voldgift tage stilling til i denne sag.

Sagen tog afsæt i en kommunes Borgerservice, hvor sagsbehandlerne bl.a. udfører arbejdsopgaver som udstedelse af NemID og nøglekort og fornyelse af pas og kørekort.

For at få udstedt et NemID eller nøglekort kræves, at den pågældende borger giver personligt fremmøde i Borgerservice, legitimerer sig ved fremvisning af fx et pas eller et kørekort og derudover besvarer nogle kontrolspørgsmål, der er knyttet op på CPR-registret.

En fredag efter Borgerservices lukketid fik en sagsbehandler – i strid med ovenstående retningslinjer – en elev til at udstede et nyt nøglekort til sagsbehandlerens ægtefælle, som ikke var fremmødt i Borgerservice. Sagsbehandleren blev på den baggrund bortvist.

Sagsbehandlerens faglige organisation mente imidlertid ikke, at hendes forseelse var af en sådan grovhed, at den berettigede til en bortvisning. Den faglige organisation anførte bl.a., at udstedelsen af nøglekortet var sket til sagsbehandlerens ægtefælle, der stod og skulle bruge nøglekortet i forbindelse med hans jobsituation. Derudover anførte den faglige organisation, at der alene var tale om et formelt brud i form af en enkeltstående overtrædelse af instruksen, hvorved ingen havde lidt skade.

En proportional sanktion?
Indledningsvis bemærkede opmanden, at formålet med reglerne for udstedelse af NemID og nøglekort er at forebygge misbrug, og at arbejdet som sagsbehandler bl.a. derfor må anses for at udgøre en betroet stilling, som kræver ansvarlighed og pålidelighed.

Herefter fandt opmanden, at sagsbehandleren var bekendt med retningslinjerne for udstedelse af nøglekort, herunder kravet om borgerens personlige fremmøde. På den baggrund fandt opmanden, at sagsbehandleren havde begået en alvorlig tjenesteforseelse, der udgjorde væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet.

I sin begrundelse bemærkede opmanden videre, at sagsbehandleren ikke alene fik udstedt et nøglekort i strid med reglerne og derved udnyttede sin betroede stilling til at tilgodese private interesser, men at hun tillige som en erfaren medarbejder fik en elev til at udstede nøglekortet.

På det grundlag fandt opmanden samlet set, at bortvisningssanktionen var proportional, og kommunen blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at en offentligt ansats udnyttelse af sin betroede stilling med henblik på at tilgodese private interesser kan udgøre væsentlig misligholdelse, der kan berettige til bortvisning, og
  • at afgørelsen er et eksempel på, at bortvisning i sådanne situationer efter omstændighederne kan være berettiget, selvom der er tale om en enkeltstående disposition, som ikke umiddelbart har medført nogen økonomisk vinding for medarbejderen eller dennes nærtstående, eller at nogen i øvrigt er påvist at have lidt skade.

Norrbom Vinding repræsenterede kommunen under sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet