Et spørgsmål om tid

En ernæringsassistent, der blev opsagt efter længerevarende sygefravær, havde ikke et handicap. Funktionsbegrænsningerne var ikke af tilstrækkelig lang varighed.

Norrbom_Sara_127-Ny-web[1].jpg

Hvis en medarbejder bliver opsagt efter længerevarende sygefravær, kan spørgsmålet om handicap opstå, for hvis medarbejderen har et handicap, finder forskelsbehandlingsloven anvendelse. Det er op til medarbejderen at godtgøre, at der er tale om et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. En af de betingelser, der stilles, er, at medarbejderens funktionsbegrænsning er af lang varighed. I denne sag så Ligebehandlingsnævnet netop på, om en ernæringsassistents sygdom og funktionsbegrænsning havde været af lang varighed.

En ernæringsassistent, der led af en kronisk sygdom, blev sygemeldt efter en operation i knæet, der var nødvendig på grund af sygdommen. Der blev løbende fulgt op på ernæringsassistentens sygefravær, men da hun havde været fuldtidssygemeldt i 161 dage, og der ikke var noget nyt om, hvornår hun kunne vende helt eller delvist tilbage til arbejdet, blev hun afskediget.

Ernæringsassistenten mente, at hendes kroniske lidelse udgjorde et handicap, og hun indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet. Arbejdsgiveren afviste, at der var tale om et handicap. Ernæringsassistenten havde ikke været begrænset i udførslen af sine arbejdsopgaver før operationen, og den efterfølgende funktionsbegrænsning havde ikke været af tilstrækkelig lang varighed.

Ikke langvarig nok
Ligebehandlingsnævnet frifandt arbejdsgiveren. Nævnet var enig i, at ernæringsassistenten havde kunnet varetage sine arbejdsopgaver frem til knæoperationen.

På tidspunktet for afskedigelsen havde funktionsbegrænsningen ikke haft en varighed, der kunne betegnes som lang, og der forelå ikke på baggrund af de medicinske oplysninger, der var på afskedigelsestidspunktet, en endelig prognose for varigheden af begrænsningen.

Norrbom Vinding bemærker

  • at Ligebehandlingsnævnets afgørelse illustrerer, at det er op til medarbejderen at godtgøre, at vedkommende har et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, herunder at der tale om en funktionsbegrænsning, der er af lang varighed,
  • at afgørelsen desuden illustrerer, at der ved vurderingen lægges vægt på funktionsbegrænsningens varighed og dermed ikke nødvendigvis varigheden af en bagvedliggende sygdom, og
  • at afgørelsen endelig er et eksempel på, at et sygefravær af knap 6 måneders varighed, og hvor der ikke ligger en prognose for det fremtidige sygefravær, ikke er tilstrækkeligt til at kunne betragtes som ”lang varighed” i forskelsbehandlingslovens forstand.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet