Et lidt for hot Hotspot

En SSP-medarbejder var af private og ikke-tvingende grunde ulovligt udeblevet fra en vagt i et Hotspot og havde ladet en udenforstående person tage vagten for ham. Dette berettigede til en bortvisning.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Et grundlæggende træk ved ansættelsesforholdet er pligten til at udføre arbejdet personligt. En medarbejder kan derfor ikke uden arbejdsgiverens accept sætte en anden i sit sted. 

Denne afskedigelsesnævnssag vedrørte en kommunal ungdomsklub, der i en periode havde oplevet, at en gruppe unge skabte uro uden for klubbens område. Ledelsen besluttede derfor at oprette et såkaldt ”Hotspot” uden for klubben, så der var lidt styr på, hvad der foregik på gaden om aftenen, når klubben var åben. Hotspottet skulle på hver vagt være bemandet af to SSP-medarbejdere. SSP-teamet bestod af tre medarbejdere, som efter aftale med lederen selv fordelte vagterne mellem sig. Efter at vagterne var planlagt, fandt en af medarbejderne ud af, at han hellere ville have fri på en af de aftenvagter, han havde påtaget sig. Han skulle nemlig den følgende dag på en forlænget weekend og skulle derfor være i lufthavnen tidligt om morgenen. 

Den kollega, der ikke i forvejen var på vagt, afviste at træde til. Medarbejderen besluttede derfor i fællesskab med de øvrige to at lade en person, der tidligere havde været tilknyttet ungdomsklubben, tage den pågældende vagt for ham. 

På den pågældende vagt opstod der slagsmål, og ’vikaren’ fik i den forbindelse et knytnæveslag i ansigtet. Ledelsen opdagede derfor, at den pågældende SSP-medarbejder var udeblevet fra sin vagt og havde ladet en person uden for SSP-teamet møde på sine vegne. På baggrund heraf valgte kommunen at bortvise medarbejderen. 

Medarbejderens faglige organisation mente ikke, at bortvisningen var berettiget. Organisationen anførte, at SSP-medarbejderne forud for hændelsen havde været selvstyrende i forhold til tilrettelæggelsen af arbejdet, og at SSP-teamet havde vurderet, at ’vikaren’ var tilstrækkeligt erfaren og kompetent til at påtage sig vagten på Hotspottet. Herudover mente organisationen, at den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning var blevet tilsidesat, fordi de øvrige to medarbejdere ikke blev bortvist.

Bortvisning berettiget
Opmanden fandt, at medarbejderen af private – ikke-tvingende grunde – var ulovligt udeblevet fra sin vagt. I sin vurdering af grovheden af misligholdelsen lagde opmanden bl.a. vægt på, at ledelsen over for medarbejderne havde tilkendegivet, at Hotspottet skulle bemandes med SSP-medarbejdere, og at årsagen til oprettelsen af Hotspottet gav en formodning for, at arbejdsopgaven krævede den særlige viden og erfaring, som en erfaren SSP-medarbejder var i besiddelse af.
  
Ved at overlade vagten til en person, der ikke var en del af SSP-teamet, og som i øvrigt ikke var ansat i organisationen, fandt opmanden, at der forelå en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, og at bortvisningen derfor var berettiget. Kommunen blev således frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at tilkendegivelsen illustrerer det almindelige ansættelsesretlige princip om, at en medarbejder har pligt til at udføre sit arbejde personligt og ikke uden arbejdsgiverens accept kan sætte en anden i sit sted, samt
  • at bortvisningen ikke stred mod lighedsgrundsætningen, da det alene var den pågældende medarbejder, der var udeblevet fra sin vagt.

Norrbom Vinding repræsenterede kommunen under sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet