Et indforstået konfliktvarsel

En faglig organisations konfliktvarsel var gyldigt, selvom varslet ikke indeholdt en henvisning til den overenskomst, som organisationen ønskede at indgå med en taxavirksomhed.

Norrbomvinding 10180

Som et led i at få overenskomstdækket arbejde inden for en faglig organisations naturlige faglige område kan organisationen varsle og iværksætte strejke og blokade. Det er normalt et krav, at den faglige organisation inden har gjort virksomheden bekendt med overenskomstkravet og forhandlet om dette. I denne sag skulle Arbejdsretten tage stilling til, om en faglig organisations konfliktvarsler var lovlige, selvom det ikke var angivet, hvilken overenskomst den faglige organisation ønskede at indgå med virksomheden.

Sagen handlede om en taxavirksomhed, som 3F ønskede at tegne overenskomst med. 3F sendte først et brev til taxavirksomheden med en invitation til at forhandle en tiltrædelsesoverenskomst på plads. Taxavirksomheden var imidlertid medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) og var dækket af KA’s overenskomst med Det Faglige Hus på transportområdet. Virksomheden ønskede af denne grund ikke at tiltræde 3F’s overenskomst, hvilket KA meddelte 3F.

3F fremsendte herefter først et og senere et andet konfliktvarsel. Det fremgik af det andet varsel, at 3F ville iværksætte blokade mod taxavirksomheden, og hvornår blokaden ville blive iværksat. Det fremgik derimod ikke af varslet, hvilken overenskomst 3F konfliktede for, at taxavirksomheden skulle tiltræde.

KA indbragte sagen for Arbejdsretten. KA mente bl.a., at konfliktvarslerne var ulovlige, fordi konfliktgrundlaget var uklart, idet taxavirksomheden ikke havde fået udleveret den relevante overenskomst. Derudover gjorde KA gældende, at varslerne var ulovlige, fordi taxavirksomheden allerede var omfattet af en anden overenskomst på transportområdet. 3F anførte bl.a., at 3F under forudgående møder have oplyst, at det var ATAX-overenskomsten, som 3F ønskede, at taxavirksomheden skulle tiltræde.

Konfliktvarslerne var lovlige
Arbejdsretten fandt, at konfliktvarslerne var lovlige. Arbejdsretten lagde til grund, at taxavirksomheden var klar over, at 3F varslede konflikt for få taxavirksomheden til at tiltræde ATAX-overenskomsten, hvis indhold virksomheden var bekendt med. Arbejdsretten understregede, at fordi taxavirksomheden var bekendt med konfliktgrundlaget, kunne det ikke medføre ugyldighed, at konfliktvarslerne ikke henviste til overenskomsten.

I overensstemmelse med praksis fandt Arbejdsretten derudover, at idet Det Faglige Hus og 3F ikke er medlemmer af samme hovedorganisation, kunne 3F lovligt iværksætte konflikt, på trods af at taxaselskabet var dækket af overenskomst mellem KA og Det Faglige Hus.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at hvis en arbejdsgiver er bekendt med, hvilken overenskomst en faglig organisation ønsker at indgå, medfører det ikke ugyldighed, at overenskomsten ikke er specificeret i konfliktvarslet, og
  • at dommen illustrerer, at organisationer under FH lovligt kan varsle konflikt over for en virksomhed, som allerede er overenskomstdækket af en overenskomst indgået med en såkaldt ”gul” fagforening.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet