Erfaring er ikke alt

Det var ikke berettiget at afskedige en fysioterapeut kort tid efter afslutningen af hendes barselsorlov, selvom hun havde mindst erfaring.

Norrbomvinding 59132

En arbejdsgiver må ikke afskedige en medarbejder som følge af graviditet eller afholdelse af barselsorlov. Men hvad gælder, når medarbejderen bliver afskediget efter at være vendt tilbage fra barsel? Det skulle landsretten tage stilling til i denne sag.

Sagen handlede om en fysioterapeut, der blev afskediget 10 dage efter, at hun vendte tilbage fra barselsorlov. Afskedigelsen skyldtes en markant nedgang i tilgangen af patienter, og det var derfor nødvendigt at reducere i antallet af fysioterapeuter for at sikre virksomhedens fortsatte drift.

Fysioterapeuten lagde herefter sag an mod virksomheden med krav om 9 måneders løn som følge af forskelsbehandling på grund af køn.

Fysioterapeuten gjorde gældende, at beslutningen om afskedigelse blev truffet, mens hun var på barselsorlov, og at det derfor var op til virksomheden at bevise, at afskedigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i hendes fravær på grund af barsel. Endvidere var det fysioterapeutens opfattelse, at overtalligheden af medarbejdere skyldtes, at virksomheden havde valgt at fastansætte to fysioterapeuter med tidsbegrænset ansættelse, mens hun var på barsel, og dette selvom virksomheden kunne se, at der var en nedgang i tilgangen af patienter.

Virksomheden gjorde derimod gældende, at afskedigelsen var blevet meddelt fysioterapeuten efter hendes tilbagevenden fra barselsorlov, og at det derfor var den delte bevisbyrde, som fandt anvendelse. Når det havde været nødvendigt at foretage tilpasninger i antallet af fysioterapeuter, skyldtes det udefrakommende forhold, og fastansættelsen af de to medarbejdere med tidsbegrænset ansættelse havde intet med dette at gøre.

Virksomheden gjorde desuden gældende, at der ikke gælder en ubetinget afskedigelsesbeskyttelse af gravide, og at ligebehandlingsloven ikke hindrer afskedigelse af en medarbejder, når denne er den dårligst kvalificerede. Virksomheden havde foretaget en vurdering af, hvilken medarbejder der var mindst kvalificeret, og valget var faldet på fysioterapeuten. Dette var særligt begrundet i, at fysioterapeuten kun havde arbejdet i 5 måneder før sin barselsorlov, hvorimod de andre medarbejdere havde mere erfaring og relevant efteruddannelse.

Omvendt bevisbyrde
Byretten lagde til grund, at fysioterapeutens kolleger var blevet informeret om fysioterapeutens afskedigelse før hendes tilbagevenden. Beslutningen var derfor også truffet forud for hendes tilbagevenden, og det var derfor op til virksomheden at bevise, at afskedigelsen af fysioterapeuten ikke var begrundet i hendes barsel.

Byretten fandt herefter, at virksomheden som følge af en ændret strategi og reduktion i patientgrundlaget havde godtgjort, at fysioterapeuten ikke var blevet opsagt pga. hendes barselsorlov, og virksomheden blev derfor frifundet.

Sagen blev anket til landsretten, der tillagde det vægt, at fysioterapeuten ikke var ansat på særlige vilkår, at hun derfor kunne varetage alle arbejdsopgaver, at hun fik tildelt patienter på lige fod med de andre fysioterapeuter, og at hun var yderst kompetent og vellidt.

På det grundlag var det landsrettens opfattelse, at selvom de øvrige fysioterapeuter havde bredere erfaring, havde virksomheden ikke godtgjort, at afskedigelsen ikke skyldtes fysioterapeutens barselsorlov.

Fysioterapeuten fik derfor tildelt 9 måneders løn.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er et konkret eksempel på, at arbejdsgiver ikke alene under henvisning til medarbejderens anciennitet kan løfte bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke er begrundet i fravær på grund af barselsorlov, når medarbejderens erfaring ikke er begrundet driftsmæssigt.

Sagen har endnu ikke har fået sin endelige afslutning, idet der er givet tilladelse til, at sagen indbringes for Højesteret.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet