Er minimalerstatning ”anden lønindtægt” for fleksjobbere?

Højesteret har fundet, at en udbetalt minimalerstatning med rette udløste fradrag i en fleksjobbers fleksløntilskud.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

En fleksjobbers fleksløntilskud nedsættes, hvis fleksjobberen sideløbende med fleksjobbet har anden lønindtægt. Men er en udbetalt minimalerstatning ”anden lønindtægt”, så der skal ske fradrag i fleksløntilskuddet? Det skulle Højesteret tage stilling til i denne sag.

Sagen handlede om en fleksjobber, som i 2010 blev ansat hos en virksomhed. Fleksjobberen var ansat på den dagældende fleksjobordning (den ”gamle” ordning), som indebar, at virksomheden udbetalte fuld løn til fleksjobberen, hvorefter virksomheden modtog tilskud fra fleksjobberens hjemkommune. Om sommeren 4 år senere gik virksomheden konkurs, og fleksjobberen blev opsagt og fritstillet. I forbindelse med konkursen fik fleksjobberen udbetalt minimalerstatning fra Lønmodtagernes Garantifond.

Kort efter – i starten af efteråret – blev fleksjobberen ansat hos en anden virksomhed. Det nye ansættelsesforhold var omfattet af den ”nye” fleksjobordning, hvor arbejdsgiveren alene udbetaler løn for det arbejde, som den fleksjobansatte faktisk udfører, hvorefter hjemkommunen, som supplement til lønnen, udbetaler fleksløntilskud direkte til fleksjobberen.

I slutningen af efteråret traf kommunen afgørelse om, at den udbetalte minimalerstatning fra det første fleksjob var en sådan indtægt, at der skulle ske fradrag i fleksjobberens fleksløntilskud for de måneder, hvor Lønmodtagernes Garantifond havde udbetalt minimalerstatning. Minimalerstatningen udgjorde efter kommunens opfattelse ”anden lønindtægt”, som udløste fradrag i fleksløntilskuddet. Fleksjobberen og dennes faglige organisation påklagede kommunens afgørelse, som blev stadfæstet af Ankestyrelsen.

Lønindtægt eller erstatning?
Fleksjobberen og dennes faglige organisation mente, at minimalerstatningen i henhold til funktionærloven ikke udgjorde en lønindtægt, som udløste nedsættelse af fleksløntilskuddet, men at minimalerstatningen derimod var en erstatning, og indbragte derfor Ankestyrelsens afgørelse for domstolene. Sagen blev ført ved alle tre instanser.

Landsretten bemærkede, at det af bestemmelsen i beskæftigelsesindsatsloven fremgik, at hjemkommunen udbetalte fleksløntilskud til fleksjobberen som supplement til den løn, som blev udbetalt af den aktuelle arbejdsgiver, og at fleksløntilskuddet skulle nedsættes dels grundet lønindtægten i det aktuelle fleksjob, dels grundet anden lønindtægt.

Herefter fandt landsretten, at hverken bestemmelsen i beskæftigelsesindsatsloven, forarbejderne eller de administrative regler udstedt i medfør heraf undtog udbetalt minimalerstatning fra Lønmodtagernes Garantifond fra fradragsreglen.

Tværtimod fandt landsretten, at det fremgik af forarbejderne til bestemmelsen, at al A-indkomst, som der betaltes arbejdsmarkedsbidrag af, som udgangspunkt skulle danne grundlag for fradrag i fleksløntilskuddet. På den baggrund fandt landsretten, at den udbetalte minimalerstatning måtte anses for at være ”anden lønindtægt” i beskæftigelsesindsatslovens forstand, og at der derfor skulle ske fradrag i fleksløntilskuddet.

Højesteret enig med landsretten
Højesteret stadfæstede landsrettens dom og erklærede sig enig med landsretten i, at den udbetalte minimalerstatning måtte anses for at være ”anden lønindtægt” i henhold til bestemmelsen i beskæftigelsesindsatsloven, og at minimalerstatningen derfor med rette dannede grundlag for fradrag i fleksløntilskuddet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at Højesteret med dommen fastslår, at når fleksløntilskuddet til en fleksjobber skal beregnes, skal minimalerstatning hidrørende fra en tidligere stilling anses for ”anden lønindtægt”, der efter beskæftigelsesindsatsloven udløser fradrag i fleksløntilskuddet.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet