Enighed om forslag til nyt direktiv om forældreorlov

EU-Kommissionen og Rådet er blevet enige om et nyt direktivforslag, der skal skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner. En vedtagelse af direktivforslaget vil bl.a. medføre 2 måneders øremærket forældreorlov til hver af forældrene.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

EU-Kommissionen fremlagde i april 2017 et forslag til et nyt direktiv, der skal skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner. Det er planen, at direktivforslaget skal erstatte det nuværende direktiv om forældreorlov, som derfor vil blive ophævet, hvis direktivforslaget vedtages. Europa-Parlamentet og Rådet er netop her i februar blevet enige om forslaget til det nye direktiv, som dermed nu er et skridt tættere på at blive en realitet.

Formålet med det nye direktiv er at skabe lige muligheder for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet ved at gøre det nemmere for erhvervsaktive forældre og omsorgspersoner at forene arbejdsliv og privatliv.

Ret til 10 dages fædreorlov
I direktivet foreslås det bl.a., at fædre (og nationalt anerkendte medforældre) tildeles en ret til orlov på 10 arbejdsdage i forbindelse med barnets fødsel. En tilsvarende ret til fædreorlov følger allerede af den gældende danske barselslov.

Der er i forslaget lagt op til, at medlemsstaterne fastsætter niveauet for den løn eller ydelse, fædre eller medforældre, der udøver retten til de 10 dages fædreorlov, har ret til. Der lægges dog op til, at denne som minimum skal svare til det nationale niveau for sygedagpenge.

Ret til øremærket forældreorlov
Dernæst foreslås det, at 2 måneder af forældrenes forældreorlov ikke skal kunne overdrages forældrene imellem. To måneder af forældreorloven øremærkes således til hver af forældrene.

Der er i forslaget lagt op til, at det – på samme måde, som det er tilfældet i dag – er medlemsstaterne, der fastsætter niveauet for den løn eller ydelse, forældre, der udøver retten til den øremærkede orlov, har ret til.

Ret til 5 dages omsorgsorlov
Endvidere foreslås det i direktivet, at medarbejdere tildeles ret til årligt at afholde 5 dages omsorgsorlov. Omsorgsorloven tildeles med henblik på, at medarbejderen får mulighed for at yde personlig omsorg eller støtte til en pårørende eller en person, der bor i samme hustand, som har brug for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig situation.

Fleksible arbejdsordninger
Endelig foreslås i direktivet en bestemmelse, som skal sikre, at medarbejdere med børn under en vis alder og omsorgspersoner kan anmode om fleksible arbejdsordninger med henblik på omsorgsformål. En sådan anmodning skal af arbejdsgivere overvejes og besvares under hensyntagen til såvel arbejdsgiverens som medarbejderens behov, ligesom der indføres en pligt til at begrunde et afslag på en anmodning om en fleksibel arbejdsordning.

Direktivforslagets fremtid
Hvis direktivforslaget vedtages i sin nuværende form, vil der være behov for at foretage en ændring af de nuværende danske barselsregler. Medlemsstaterne må forventes at ville få en periode på 2 år efter direktivets vedtagelse til at implementere dette.

Der må derfor forventes at ville gå endnu nogle år, før danske arbejdsgivere eventuelt vil blive præsenteret for ændrede regler om bl.a. øremærket forældreorlov og fleksible arbejdsordninger.

Selv om der er opnået enighed om direktivforslaget, afventer forslaget nu en endelig vedtagelse. Norrbom Vinding følger processen og vender tilbage, når der er nyt herom.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet