(Endnu) en betænkning om ytringsfrihedens rammer

Ytringsfrihedskommissionen har netop afgivet betænkning om ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark – og grundlæggende finder kommissionen, at den gældende retstilstand er udtryk for en passende balance.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

I december 2017 nedsatte regeringen sammen med et flertal af folketingets partier en kommission, som fik til opgave at beskrive ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i Danmark. Ytringsfrihedskommissionen har igennem de seneste 2 år arbejdet på en betænkning, som netop er afgivet.

Helt overordnet har Ytringsfrihedskommissionen konkluderet, at ytringsfriheden aktuelt har gode rammer og vilkår i Danmark. Samtidig kommer kommissionen dog med nogle overvejelser og anbefalinger i forhold til offentligt ansatte og privatansattes ytringsfrihed.

Offentligt ansattes udstrakte ytringsfrihed – mulig lovfæstelse
Et flertal i kommissionen har fundet, at den retstilstand, som gælder i dag, er udtryk for en passende balance, men at der er behov for at tænke nyt.

Derfor anbefaler et flertal i kommissionen, at det overvejes at lovfæste reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. Flertallet har fundet, at et lovgivningsinitiativ vil kunne sende et vigtigt og værdifuldt signal til de offentligt ansatte og deres ledere om, at medarbejderne har politisk opbakning til at gøre brug af deres ytringsfrihed.

Derudover mener flertallet, at en lovfæstelse vil kunne give ”en tiltrængt og mere overskuelig indgang til de relevante regler, praksis og vejledning om det nærmere indhold af ytringsfriheden”.

Ytringsfrihed, også til privatansatte
Kommissionen bemærker i betænkningen, at privatansatte på nogle særlige områder – fx finansvirksomheder, techgiganter eller virksomheder, som varetager udliciterede offentlige opgaver – også ligger inde med viden, som der kan være stor samfundsmæssig interesse i kommer til offentlighedens kendskab.

Kommissionen har derfor i betænkningen anbefalet, at der – i samarbejde med arbejdsmarkedets parter – iværksættes et arbejde med henblik på at styrke ytringsfriheden særligt for privatansatte i de virksomheder, som udfører offentlige opgaver eller på anden måde løser vigtige samfundsopgaver. Kommissionen fandt i den forbindelse, at spørgsmålet om privatansattes ytringsfrihed var en meget kompleks problemstilling, som det ikke var muligt for kommissionen at komme til bunds i.

Betænkningens fulde tekst kan læses her.

Vi følger udviklingen på området tæt og vender tilbage, så snart der er nyt.

Norrbom Vinding bemærker

  • at kommissionen overordnet har konkluderet, at ytringsfriheden har gode rammer og vilkår i Danmark og at den gældende retstilstand er udtryk for en passende balance, men at der er behov for, at medarbejdere vejledes om indholdet af ytringsfriheden,
  • at kommissionen har haft en usædvanlig sammensætning, idet kommissionen – fx i modsætning til den tidligere kommission om offentligt ansatte ytringsfrihed – ikke blev ledet af en højesteretsdommer, ligesom arbejdsmarkedets parter heller ikke var repræsenteret, og
  • at betænkningen – som det fremgår af kommissoriet – i højere grad end normalt alene skal anses som et oplæg til en generel politisk debat om emnet frem for anbefalinger til konkrete regelændringer.

Norrbom Vindings planlagte morgenmøde i marts 2020 om offentligt ansattes ytringsfrihed blev udskudt som følge af COVID-19. Når morgenmødet bliver afholdt, vil vi også komme nærmere ind på den nye betænkning.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet