En teknisk fejl

En faglig voldgiftsret fandt, at en virksomheds kritik af et akkordforslag ikke levede op til ‎kravene i ”Rørlisten”, og akkordforslaget skulle derfor anses for godkendt.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Inden for Blik- og Rørarbejderforbundets arbejdsområde kan ”Rørlisten” bruges til at ‎fastsætte prisen for arbejde, der udføres på akkord. I denne sag skulle en faglig ‎voldgiftsret tage stilling til, om et akkordforslag, der var udarbejdet af akkordholderen, ‎kunne anses for godkendt af arbejdsgiveren.‎

Sagen handlede om en arbejdsgiver, der havde skiftet en række målere for et ‎kraftvarmeværk. Arbejdet var blevet udført på akkord, og da det var færdigt, udarbejdede ‎akkordholderen et akkordforslag i henhold til priserne i ”Rørlisten”. Virksomheden var ‎imidlertid ikke enig i den anvendte opmålingsmetode, fordi opmålingen ikke tog højde ‎for, at de enkelte udskiftede installationer var forskellige. ‎

Virksomheden sendte derfor et brev til akkordholderen, hvoraf det fremgik, at man var ‎uenig i den anvendte praksis for opmåling, og foreslog, at der enten skete opmåling af ‎de enkelte installationer, eller at parterne gik i forhandling om en mere rimelig ‎enhedspris. Akkordholderen mente imidlertid ikke, at arbejdsgiverens brev kunne ‎karakteriseres som kritik i ”Rørlistens” forstand, da det ikke var angivet, præcis hvilke ‎poster i akkordforslaget der ikke kunne godkendes. Blik- og Rørarbejderforbundet ‎indledte derfor en voldgiftssag.‎

Ikke konkret kritik
For den faglige voldgiftsret gjorde arbejdsgiveren gældende, at man rettidigt havde ‎fremsat kritik i overensstemmelse med reglerne i ”Rørlisten”, og at der mellem parterne ‎var fuldstændig klarhed om, hvad kritikken omhandlede.  ‎

Den faglige voldgiftsret bemærkede, at det i ”Rørlisten” indeholdte krav om, at kritik af ‎akkordholderens akkordforslag skal være skriftlig og motiveret, indebærer, at en ‎arbejdsgiver ikke kan nøjes med at meddele, at man ikke godkender akkordforslaget, ‎og at det ikke er tilstrækkeligt at fremkomme med et modforslag til en alternativ pris ‎eller et modforslag til opmåling. På den baggrund – og henset til indholdet af ‎arbejdsgiverens breve til akkordholderen – fandt opmanden, at virksomheden måtte ‎anses for at have godkendt akkordregnskabet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at der inden for de enkelte fagområder ofte er aftalt særlige regler for, hvordan arbejde, ‎der udføres på akkord, opgøres, og  ‎
  • at afgørelsen – der er konkret begrundet – illustrerer, at man som overenskomstpart ‎skal være opmærksom på, om man overholder de formelle retningslinjer, hvis man ‎ønsker at gøre opmærksom på, at man er uenig i akkordholderens akkordforslag.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet