En rigtig svinestreg

Det var berettiget at bortvise en slagterimedarbejder, der udøvede grov chikane over for en kollega.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Som led i ansættelsesforholdet kan arbejdsgiveren stille krav om, at medarbejderne udviser en passende og respektfuld adfærd over for ledelsen, kolleger og kunder. Dette indebærer bl.a., at der ikke må udøves mobning og chikane på arbejdspladsen. Men hvornår er en medarbejders adfærd over for kolleger så grov, at det kan berettige en bortvisning? Det skulle byretten tage stilling til i denne sag.

Sagen handlede om en mandlig slagteriarbejder, der chikanerede en kvindelig kollega ved at fremkomme med nedladende kommentarer som eksempelvis ”dumme ko”, ligesom han rullede med øjnene ad hende, lavede grimasser og kastede grisetæer efter hende.

Den mandlige slagterimedarbejder modtog på den baggrund en mundtlig påtale fra sin mester om at opføre sig ordentligt over for den kvindelige slagterimedarbejder. Men mobningen stoppede imidlertid ikke af den grund.

En dag styrede den mandlige slagterimedarbejder transportbåndet, der transporterede grisehoveder frem til pakkepladsen, hvor den kvindelige slagterimedarbejder stod. Han valgte bevidst at føre så mange grisehoveder ned ad transportbåndet, at de væltede ned over den kvindelige slagterimedarbejder, så hun pådrog sig blå og gule mærker over det meste af forkroppen. Den mandlige slagterimedarbejder blev på den baggrund bortvist.

Han anlagde sag herefter mod arbejdsgiveren og gjorde gældende, at han ikke havde udvist en adfærd, der kunne betegnes som grov chikane, og at han var blevet sanktioneret ekstraordinært hårdt på grund af sit køn og derfor havde krav på en godtgørelse efter ligebehandlingsloven ud over erstatning for løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for usaglig opsigelse.

Uacceptabel adfærd
Arbejdsgiveren gjorde gældende, at virksomheden som arbejdsgiver havde en forpligtelse til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Idet den mandlige slagterimedarbejder havde udvist en aldeles uacceptabel adfærd og gjort sig skyldig i et groft utilbørligt forhold, der gjorde, at hans kollega kom fysisk til skade, var bortvisningen berettiget.

Derudover gjorde arbejdsgiveren gældende, at ledelsens behandling af slagterimedarbejderen hverken udgjorde indirekte eller direkte forskelsbehandling på grund af køn, men at bortvisningen var objektivt begrundet i et sagligt formål, og at han ikke var blevet behandlet ringere end andre medarbejdere ville være blevet i en tilsvarende situation.

Retten fandt, at den mandlige slagterimedarbejder havde udvist en så grov form for mobning og/eller utilbørligt forhold, at arbejdsgiveren var berettiget til at bortvise ham. Der var endvidere ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med bortvisningen.

Virksomheden blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at det udgør en forudsætning for ethvert ansættelsesforhold, at medarbejderen agerer respektfuldt over for både ledelsen og kollegerne, og at en medarbejders chikanøse adfærd - fx i form af mobning – over for en kollega derfor også kan udgøre en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, der kan berettige til en bortvisning.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet