En dyr middagsinvitation

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en cafeejer sendte en kvindelig jobansøger e-mails indeholdende bemærkninger om hendes udseende samt en middagsinvitation.

nvi_portraetter_done_008_web.jpg

Efter ligebehandlingsloven foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner, og formålet eller virkningen hermed er at krænke en persons værdighed. Sexchikane udgør forskelsbehandling på grund af køn og er derfor forbudt.

En kvinde ansøgte om en ledig stilling på en cafe og modtog herefter en e-mail, hvor cafeejeren komplementerede kvindens udseende. Den efterfølgende dag fulgte endnu en e-mail, hvor cafeejeren skrev, at han på grund af kvindens udseende gerne ville ansætte hende. Som afslutning på e-mailen, spurgte cafeejeren, om kvinden ville blive sur, hvis han inviterede hende på middag. Cafeejeren fremsendte endvidere et billede af sig selv.

Den kvindelige ansøger klagede herefter til Ligebehandlingsnævnet, idet hun mente, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn i form af sexchikane.

E-mails udgjorde seksuel chikane
Ligebehandlingsnævnet vurderede på baggrund af indholdet af de fremsendte e-mails, at cafeejeren havde udvist en adfærd, som var omfattet af ligebehandlingslovens sexchikanebegreb. Den kvindelige ansøger havde således påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at hun var blevet udsat for sexchikane i strid med ligebehandlingsloven.

Cafeejeren var ikke under sagen for Ligebehandlingsnævnet fremkommet med nogen bemærkninger. Han havde derfor heller ikke påvist, at der ikke forelå ulovlig sexchikane.

Den kvindelige ansøger blev tilkendt en godtgørelse, der skønsmæssigt blev fastsat til 12.500 kr. Ved udmålingen af godtgørelsen lagde Ligebehandlingsnævnet bl.a. vægt på, at kvinden havde søgt en deltidsstilling.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er et eksempel på, at e-mails, sms-beskeder eller lignende bevismæssigt kan medvirke til, at ansøgere og/eller medarbejdere kan påvise, at der foreligger seksuel chikane, og at det herefter er op til arbejdsgiveren at påvise, at der ikke foreligger seksuel chikane, samt
  • at Beskæftigelsesministeriet på baggrund af #MeToo-bevægelsen for nyligt har sendt et lovforslag om ændring af ligebehandlingsloven i høring. Lovforslaget, som forventes fremsat i indeværende folketingsår, lægger bl.a. op til en forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet