En (dyr)lægeerklæring

Det var i orden at bortvise en omsorgshjælper, der kom for sent på arbejde. Omsorgshjælperen kunne nemlig ikke bevise, at forsinkelsen skyldtes uarbejdsdygtighed.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Medarbejdere har pligt til at møde på arbejde til tiden. Udebliver en medarbejder, kan der være tale om misligholdelse, som kan føre til bortvisning. I denne sag skulle byretten tage stilling til, om det var berettiget at bortvise en medarbejder, der kom 3 timer for sent på arbejde.

Sagen handlede om en omsorgshjælper, der var ansat ved en døgninstitution, som kom omkring 3 timer for sent på arbejde. I stedet for at orientere sin leder om forsinkelsen, valgte omsorgshjælperen – der 2 år tidligere havde fået en advarsel for at komme for sent og som ved samme lejlighed havde fået indskærpet døgninstitutionens retningslinjer for sygemelding – at sende to sms’er til en kollega om, at han ville møde ind senere. Inden omsorgshjælperen mødte ind, havde døgninstitutionen tre gange forsøgt at ringe til medarbejderen uden held.

Da omsorgshjælperen senere på formiddagen mødte på arbejde, fortalte han, at forsinkelsen skyldtes, at han havde været til behandling på grund af smerter i albuen. Afdelingslederen bad skriftligt om en lægeerklæring, der kunne dokumentere fraværet, Omsorgsmedhjælperen fremsendte i den forbindelse pr. e-mail en ”lægeerklæring”, der beskrev, at han angiveligt skulle være behandlet for en albuelidelse. Ved nærmere undersøgelser viste det sig imidlertid, at erklæringen var fra en dyrlæge. Omsorgshjælperen blev efterfølgende bortvist på grund af ulovlig udeblivelse og mistet tillid.

Sagen blev indbragt for byretten, da omsorgshjælperen mente, at bortvisningen ikke var berettiget.

Erklæring eller ej – bortvisningen var berettiget
Byretten bemærkede, at det ikke fremgik af erklæringen, hvad dyrlægen havde konstateret ved undersøgelsen. Retten fandt, at erklæringen måtte tillægges begrænset bevisværdi, da erklæringen var sendt kl. 23.46 fra en ”yahoo.com-mailadresse” og ikke i sin form fremstod som et dokument udfærdiget af en professionel behandler.

Retten konkluderede derfor, at der ikke var nogen objektive holdepunkter, der støttede omsorgshjælperens forklaring om, at han var uarbejdsdygtig pga. smerter i albuen.

I lyset af det forudgående forløb, den tidligere advarsel og påtale pga. for sent fremmøde – sammenholdt med vigtigheden af, at medarbejderne var til stede på døgninstitutionen, når beboerne stod op – fandt retten, at bortvisningen var berettiget.

Norrbom Vinding bistod arbejdsgiveren under sagen.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen bekræfter, at en medarbejders udeblivelse kan udgøre væsentlig misligholdelse, der kan føre til bortvisning, og
  • at det er medarbejderen, der har bevisbyrden for, at udeblivelsen skyldes uarbejdsdygtighed, og at denne bevisbyrde normalt kun løftes ved at fremlægge en lægeerklæring – men at bevisbyrden omvendt ikke kan løftes ved at fremlægge erklæringer fra andre faggrupper – som fx dyrlæger.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet